Course: Basics of Insurance Industry

» List of faculties » EF » KSY
Course title Basics of Insurance Industry
Course code KSY/ZPO
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tatek Benetti Karina, Ing. Ph.D.
 • Öhm Jan, Ing. Ph.D.
Course content
Lectures (topics): 1. Risk - pure and purpose risks; subjective and objective risks, risks in the life of people and in economics. 2. Risk management - its concept, phases, solving the existence of risks, ISO 31000 and ISO 31010. 3. Insurance - the concept, a financial category, a financial service, a part of the financial market. 4. Social insurance - basic concepts, the role of social insurance, financing social insurance, the organization, and financing individual components of social insurance in the Czech Republic, health insurance. 5. Private insurance - basic concepts, classification, parties in the insurance relations, insurance policy and insurance clauses, terms of insurance, the period of insurance, premium, insurance benefit, hazard insurance and reserve making insurance. 6. Insurable interest, forms of insurance - amounting insurance and indemnity bonds, supplementing forms of insurance, their applications, insurance policy claims calculations. 7. Premium - parts in the structure of premium, a general approach to fixing the amount of net premium, bonuses and extra premiums, administrative expenses of an insurance company - their structure and importance. 8. Life insurance - basic characteristics, the construction of the basic forms of life insurance. 9. Approach to fixing the amount of net premium in life insurance. 10. Additional pension insurance - the importance and construction of pension additional insurance in the Czech Republic. 11. Non-life insurance - basic characteristics, the construction of the basic forms (accident insurance, property insurance, liability insurance, etc.). 12. Approach to fixing the amount of risk net premium in non-life insurance. 13. Fundamental characteristics of an insurance company economics - actuarial reserves, reinsurance, insurance technical risk. 14. Insurance industry - the structure, fundamental approaches to the regulation of the insurance industry by the state, trends on the insurance markets. Seminars (topics): 1. Semestral projects assignment, requirements and instructions. 2. New trends in the insurance industry - an analysis. 3. Semestral projects consultations. 4. Discussion on selected issues covered by the lectures. 5. Semestral project presentation.

Learning activities and teaching methods
Monological explanation (lecture, presentation,briefing), Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming), Project teaching
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Home preparation for classes - 28 hours per semester
 • Preparation for exam - 34 hours per semester
Learning outcomes
Introduction to the issues of insurance, familiarisation with the basic concepts used in insurance, with the fundamental principles of insurance acting as an economic category and financial service, with the basic insurance classification, especially with private insurance.
Students obtain knowledge in given course in accordance with requirements and course programme.
Prerequisites
Basic knowledge of insurance issues.

Assessment methods and criteria
Written exam

Exam: written (minimum 65 %).
Recommended literature
 • BÖHM, A.; MUŽÁKOVÁ, K. Pojišťovnictví a regulace finančních trhů. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 1. vydání. 184 s. ISBN: 978-80-7431-035-5..
 • Daňhel, J. Pojistná teorie.. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-00-2.
 • DUCHÁČKOVÁ, E., DAŇHEL, J. Pojistné trhy: Změny v postavení pojišťovnictví v globální éře.. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-078-2.
 • DUCHÁČKOVÁ, E.; DAŇHEL, J. Teorie pojistných trhů. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 1. vydání. 224 s.. ISBN 978-80-7431-015-7.
 • Ducháčková, E. Pojišťovnictví a pojištění, Ekopress, Praha 2005. ISBN 80-86119-92-0.
 • KOBÍK VALIHOROVÁ, A.; MUŽÁKOVÁ, K. Integrace evropských finančních trhů: Identifikace, klasifikace a analýza faktorů ovlivňujících integraci vybraných segmentů finančního sektoru České republiky. Liberec: Vysokoškolský podnik Liberec, 2013. 299 s. ISBN 978-80-7372-935-6..
 • KPO EF TUL. Výsledky výzkumných projektů Analýza pojistného trhu IV Katedry pojišťovnictví EF TUL, hrazené z NFVP, dostupné z WWW: <http://www.nfvp.cz/projekty.html>..
 • LANKFORD, K. The Insurance Maze: How You Can Save Money on Insurance and Still Get the Coverage You Need. Kaplan Publishing, 2006. 1st ed. 288 p. ISBN 978-14-19526-947..
 • Majtánová, A., Dańhel, J., Ducháčková, E., Kafková, E. Pojišťovnictví - teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-19-1.
 • McNAMARA, J. M. Principles of Risk Management and Insurance. Addison-Wesley, 2000. 1st ed. 484 p. ISNB 978-03-21076-977..
 • MFČR. Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví..
 • Vostatek, J. Sociální a soukromé pojištění. Codex Bohemia Praha 2000. ISBN 80-85963-21-3.
 • World Economic Forum. Global risk report (pro příslušný rok). Dostupné z: www.weforum.org..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester