Předmět: Diplomová práce 2

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Diplomová práce 2
Kód předmětu ITE/DP2-Z
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jirák Daniel, doc. Ing. Ph.D.
  • Novák Ondřej, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
V rámci předmětu student zpracovává diplomovou práci dle zadání diplomové práce, zejména zpracovává výzkumnou část (včetně metodiky, analýzy získaných dat), diskuzi, návrh doporučení pro praxi, závěr a další náležitosti. Dále student diplomovou práci kompletuje a připravuje obhajobu. Student v rámci zpracování diplomové práce prokáže schopnost samostatně a tvůrčím způsobem uplatnit získané znalosti a dovednosti při řešení výzkumného tématu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr