Předmět: Diplomová práce

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Diplomová práce
Kód předmětu ITE/DPN
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 15
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novák Josef, Ing. Ph.D.
  • Černík Miroslav, prof. Dr. Ing. CSc.
  • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Diplomová práce je řešením teoretického nebo praktického problému s uvedením dosažených výsledků. Součástí řešení může být i zhotovený funkční vzorek navrženého zařízení nebo jeho části. Student průběžně předkládá své výsledky vedoucímu práce a na základě jeho připomínek a v diskuzi s ním a s případným konzultantem svou práci upravuje. Vedoucí práce udělením zápočtu stvrzuje, že byl seznámen s konečnou podobou textu práce a že výsledky práce jsou v souladu s požadavky zadání. Závěrečné hodnocení diplomové práce pak vedoucí uvede v rámci Hodnocení vedoucího práce pro Státní závěrečné zkoušky.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Vypracování kvalifikační práce - 450 hodin za semestr
Výstupy z učení
Diplomová práce je řešením teoretického nebo praktického problému s uvedením dosažených výsledků.
Analýza problémů a psaní odborného textu.
Předpoklady
Teoretické a praktické znalosti z předmětů prvních 3 semestrů.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Vypracování diplomové práce.
Doporučená literatura
  • PLÍVA, Z., DRÁBKOVÁ, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr