Předmět: Elektrotechnika a elektronika

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Elektrotechnika a elektronika
Kód předmětu ITE/ELE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Holada Miroslav, Ing. Ph.D.
 • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
 • Novák Miroslav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do oboru. Definice proudu, napětí, příkonu, energie. Základy jejich měření a technických opatření. Elektrizační soustava ČR, tvorba ceny elektrické energie, liberalizace trhu s energiemi. 2. Elektrické lineární obvody v ustáleném stavu a jejich prvky - rozdělení obvodů, ideální obvodové prvky, Zjednodušování elektrických obvodů. Základní charakteristiky harmonického proudu a napětí, skládání jednoduchých harmonických funkcí, rozklad neharmonických periodických funkcí. 3. Analýza obvodů napájených střídavým harmonických napětím nebo proudem - symbolicko-komplexní metoda, metodika a kreslení fázorových diagramů. 4. Magnetické obvody - základní zákony magnetismu, výpočty magnetických obvodů, ztráty, konstrukční uspořádání, aplikace, magnetické ložisko. Transformátory - princip, konstrukční uspořádání, náhradní obvod. 5. Elektrické stroje - definice, rozdělení, energetická bilance, momentové a zatěžovací charakteristiky. Stejnosměrné stroje - princip, konstrukční uspořádání, indukované napětí rotoru, reakce kotvy, rozdělení, momentová charakteristika, vlastnosti, použití rozběh a brzdění. Stejnosměrný stroj jako dynamo. 6. Střídavé elektrické stroje točivé - rozdělení. Synchronní stroje, asynchronní motory, univerzální komutátorový motor, krokový motor, EC motory, aktuátory. 7. Základní prvky pro zpracování a úpravu analogových signálů, polovodiče, P-N přechod, dioda, tyristor, triak, tranzistor usměrňovače, stabilizátory, úprava analogových signálů. 8. Prvky výkonové elektroniky. Měniče elektrického. výkonu - AC/DC (usměrňovače, řízené usměrňovače s tyristory), DC/AC (střídače), DC/DC měniče, AC/AC (měniče kmitočtu) , triakový regulátor výkonu. 9. Operační zesilovač, vlastnosti, charakteristiky a zapojení s OZ, připojování snímačů. 10. Úvod do číslicové elektroniky, charakteristika číslicových signálů, základní logické operátory, zápis logických funkcí, číselné soustavy, kódy; základní logické obvody. 11. Kombinační logické obvody, Pravdivostní tabulka, dekodér, multiplexor, realizace úloh s těmito obvody. Sekvenční logické obvody, princip realizace, R-S obvod, D-klopný obvod, Master/Slave obvody. 12. Převodníky ADC/DAC, řídicí systémy s číslicovým zpracováním signálů, programovatelné obvody. 13. Snímače, systémy pro měření a regulaci, měřící řetězce. 14. Sběrnice, rozhraní počítačů a připojování periferií.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
 • Domácí příprava na výuku - 44 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá základy analogové i číslicové elektroniky, popisem funkce, vlastností a aplikací základních prvků, ADC/DAC převodníků a jednoduchých obvodů pro zpracování a úpravu analogových a číslicových signálů.

Předpoklady
Nejsou žádné podmínky registrace

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
 • ČERNÍK, M. Elektrické obvody: teorie a příklady : učební text. TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-161-0.
 • DOLEŽAL, I. a kol. Analogová elektronika. TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-136-8.
 • MYSLÍK, J. Elektrické obvody: (příručka pro praxi a učebnice pro střední a vysoké školy). Praha: Ben, 1997. ISBN 80-86056-19-8.
 • NOVÁK, M., E. KONEČNÁ. Elektrotechnika - příklady. TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-158-0.
 • NOVÁK, O. a kol. Číslicová elektronika. TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-137-5.
 • RIPKA, P., A. TIPEK. Master book on sensors: modular courses on modern sensors. BEN, 2003. ISBN 80-7300-129-2.
 • TKOTZ, K., J. HANDLÍŘ. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa - Sobotáles. ISBN 80-86706-13-3.
 • WILDI, T. Electrical machines, drives, and power systems. Pearson/Prentice Hall, 2006. ISBN 0-13-196918-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr