Předmět: Hardware software codesign

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Hardware software codesign
Kód předmětu ITE/HSC
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
  • Rozkovec Martin, Ing. Ph.D.
  • Novák Ondřej, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Úkolem předmětu je obeznámit studenty s velmi aktuální problematikou souběžného návrhu technického a programového vybavení, které se v odborné literatuře označuje jako hardware/software co-design. V průběhu výuky budou účastníci seznámeni s modely pro popis chování HW a SW částí a jejich vzájemnou spolupráci, s algoritmy a technikami pro rozdělování a odhad kvality rozdělení na část softwarovou a část hardwarovou, se simulací, syntézou a verifikací navrřeného systému. Praktická část návrhu je realizována v obvodech Xilinx v návrhovém prostředí ISE, případně Mentor. Témata přednášek : Návrh obvodů na systémové úrovni. Kritéria pro optimalizaci HW/SW systému a možnosti popisu chování systému. Analýza návrhu a nástroje pro automatizované rozdělování návrhu. Metody komunikace v počítačových systémech. Protokoly sběrnic, přerušovací systém, sdílení paměti. Základní hardwarové a softwarové komponenty, jejich rozhraní, syntéza komponent. Návrh rozhraní mezi použitými komponentami a přidělení popisu vybraným komponentám. Sdílené komponenty a plánování přístupu. Používaný hardware, generování kódu a jeho verifikace. Náplň cvičení : Seznámení s návrhovým prostředím. Dostupné komponenty a jejich použití ve vlastním návrhu, možnosti optimalizace a parametrizace. Praktické příklady.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Úkolem předmětu je obeznámit studenty s velmi aktuální problematikou souběžného návrhu technického a programového vybavení, které se v odborné literatuře označuje jako hardware/software co-design. V průběhu výuky budou účastníci seznámeni s modely pro popis chování HW a SW částí a jejich vzájemnou spolupráci, s algoritmy a technikami pro rozdělování a odhad kvality rozdělení na část softwarovou a část hardwarovou, se simulací, syntézou a verifikací navrřeného systému. Praktická část návrhu je realizována v obvodech Xilinx v návrhovém prostředí ISE, případně Mentor.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Podmínka registrace: znalosti na úrovni předmětu HNK (Návrh hardwarových komponent)

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Je nutná znalost jazyku VHDL (na úrovni předmětu NHK). Podmínky pro absolvování předmětu : Docházka, splnění úloh cvičení, event. zodpovězení doplňujících otázek Absolvování písemné a ústní části zkoušky.
Doporučená literatura
  • De Micheli, G., Rolf, E., Wolf, W. Readings in Hardware/Software Co-design. Morgan Kaufmann, 2001. ISBN 1558607021.
  • Marwedel, P. Embedded System Design. Kluwer Academic Publishers, 2003. ISBN 0-387-29237-3.
  • Staunstrup, J., Wayne, W. Hardware/Software Co-Design: Principles and Practice. Springer, 1997. ISBN 978-0-7923-8013-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní