Předmět: Moderní metody zpracování signálů

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Moderní metody zpracování signálů
Kód předmětu ITE/MMZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Koldovský Zbyněk, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: - Přehled biomedicínských signálů: akční potenciál, EKG, EEG, PCG, CP, lidský hlas - Opakování základů zpracování digitálních signálů - Kvadratická kritéria pro porovnávání signálů - Optimální filtry ve smyslu kvadratické vzdálenosti - Signály z více senzorů a metody beamformingu - Analýza hlavních komponent - Slepá separace: Analýza nezávislých komponent - Rozklady tenzorů a jejich aplikace - Komprimované vzorkování Náplň cvičení: - Záznam zvuku, nahrávání EKG, import dat do Matlabu, vizualizace - Odstraňování artefaktů pomocí LTI filtrů z EKG - Problém driftu isolinie v EKG signálu - Analýza kovarianční matice EEG signálů - Detekce QRS komplexu a P vlny v EKG, detekce EEG rytmů - Synchronizované průměrování - Adaptivní LMS a RLS algoritmus a odhad směru příchodu signálu - Charakteristika delay-and-sum beamformeru - Rekonstrukce EKG/EEG pomocí PCA a ICA - CP a INDSCAL dekompozice tenzorů - Komprimované vzorkování - simulace

Studijní aktivity a metody výuky
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu se studenti seznámí s vybranými pokročilejšími metodami zpracování signálů. Na cvičeních se budou věnovat případovým studiím a příkladům ze zpracování biomedicínských a akustických signálů.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr