Předmět: Praktikum číslicového zpracování signálu

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Praktikum číslicového zpracování signálu
Kód předmětu ITE/PCZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Holada Miroslav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: - Současná architektura procesorů vhodných pro číslicové zpracování signálu, jejich programování, vstupně-výstupní zařízení. - Číslicový signál a přenášená informace, vzorkování a vzorkovací teorém, kvantování. - Způsoby programování, strojový kód, vyšší programovací jazyk (C). Možnosti odladění a testování napsaného kódu. Zpracování dat v reálném čase. - Připojení převodníků A/D, D/A, pamětí a dalších periférií přes I2C, SPI, UART a další rozhraní. - Analýza a syntéza signálu v časové oblasti. Generování harmonických signálů. - Číslicové filtry FIR a IIR, jejich návrh a struktura v Matlabu a implementace ve vlastním procesoru. - Analýza číslicového signálu ve frekvenční oblasti. FFT a její realizace, příprava dat, prezentace výsledků. - Možnosti LTI systémů a nelineární procesy - modulace. - Základní implementovatelné audio-efekty. - Algoritmy strojového rozpoznávání, implementace rozpoznávače s natrénovanou neuronovou sítí. Náplň laboratorních cvičení: - Vývojová prostředí předních výrobců procesorů a kontrolérů vhodných pro zpracování signálu. - Programování ve vyšším programovacím jazyce (C/C++) a možnosti ladění napsaného kódu (SWD/JTAG). - Komunikace s periferními zařízeními a nadřazeným počítačem. - Vzorkování, ověření vzorkovacího teorému, anti-alliasingové filtry, prezentace dat. - Základní metody časové analýzy. Střední hodnota, krátkodobá energie a počet průchodů nulou číslicového signálu. - Aplikace konvolutorního součinu pro jednorozměrný signál. - Návrh FIR a IIR filtrů v prostředí MATLAB a jejich implementace. Realizace DP, HP, PP a PZ. Struktura SoS, numerická stabilita. - Identifikace periodického signálu v šumu pomocí autokorelační funkce. - Možnosti realizace FFT. - Generování a dekódování DTMF signálu. - Projekt "SCRAMBLER", AM. - Základní audio efekty. Audio kodeky. - Implementace natrénované neuronové sítě a ověření funkcionality. - Realizace vlastní samostatné semestrální úlohy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika, Přednáška, Cvičení
  • Příprava na zápočet - 34 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je propojení znalostí číslicového zpracování signálu, znalostí programování a struktury procesorů v ukázkových příkladech na reálném hardwaru. Předmět seznamuje s možnostmi praktického použití a nasazení algoritmů číslicového zpracování signálu na reálných procesorech. Na konkrétních příkladech jsou prezentovány implementace základních metod číslicového zpracování signálů. Je probrán způsob programování a algoritmizace úloh pro zpracování v reálném čase, dostupné vstupní a výstupní periferie a jejich možnosti. Na praktických příkladech jsou prezentovány metody časové a frekvenční analýzy a syntézy, algoritmy výpočtu konvoluce, korelace, FFT a možnosti návrhu číslicových filtrů. Návrh a verifikace parametrů je prováděn v prostředí Matlab. Algoritmy jsou implementovány na procesory firem Texas Instruments a STMicroelectronics. V závěru jsou zmíněny možnosti implementace strojového rozpoznávání a neuronových sítí.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Podmínka registrace: znalosti na úrovni základních kursů z matematiky, číslicového zpracování signálu, programování v jazyce C a práce v prostředí MATLAB.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních a úspěšné řešení zadaných úloh. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • CHASSAING, Rulph a Donald REAY. Digital signal processing: and applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK. 2nd ed.. John Wiley & Sons, 2008. ISBN 978-0-470-13866-3.
  • LANGBRIDGE, By James A. Professional embedded arm development. Indianapolis,. 2013. ISBN 9781118788943.
  • SMÉKAL, Zdeněk a Petr SYSEL. Signálové procesory. 1. vyd.. Praha, 2006. ISBN 80-86645-08-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr