Předmět: Projekt k diplomové práci 2

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Projekt k diplomové práci 2
Kód předmětu ITE/PD2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slavík Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Individuálně zadaný projekt, předcházející diplomové práci. Student provede literární rešerši k zadanému tématu, zorientuje se v problematice, seznámí se detailně experimentálním, případně jiným dalším zázemím, které mu bude k dispozici. V úvodu semestru proběhne prezentace školících pracovišť, na kterých se nabízejí diplomové práce (FS, FT, FP a FMMIS TUL, FZÚ AV, v.v.i.), rozdělení studentů ke školitelům bude následovat.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Projektová výuka
  • Účast na výuce - 140 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Provést doplňující literární rešerši k zadanému tématu, prohloubit znalosti problematiky diplomové práce a práce na dílčích úkolech.
Studenti získají znalosti v dané problematice
Předpoklady
Základní znalosti z oboru

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor

Absolvování předepsaných úloh, odevzdání vyhovujícího referátu.
Doporučená literatura
  • PLÍVA, Z., DRÁBKOVÁ, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací.. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr