Předmět: Počítačová grafika 2

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Počítačová grafika 2
Kód předmětu ITE/PG2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jeníček Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1) Lidské smysly a interakce, zrak, barvy, rastrový a vektorový obraz, komprese obrazu 2) zvuk, komprese zvuku, video, komprese videa 3) principy návrhu realtime audiovizuální aplikace 4) 3D formáty, 3D zobrazování, orientace v prostoru, transformace 5) GPU shadery, buffery, životní cyklus, management, typy shaderů 6) programování v 3D, pricipy, nadstavby, osvětlovací modely 7) stínování, průhlednost, vektorová písma, GUI, animace 8) postprocessing, antialiasing, DOF, mlha 9) vyhledánání v prostoru a detekce kolizí, fyzikální simulace 10) AI, víceuživatelské síťové aplikace Témata cvičení: 1. Nalezení objektu ve statické scéně. 2. Nalezení objektu v dynamické scéně z kamery. 3. Vícevláknová grafická aplikace. 4. Ovládání pohybu v 3D terénu pomocí kamery. 5. Osvětlení scény. 6. Texturování, průhlednost, obloha. 7. Částicové systémy, fyzikální simulace. 8. Skriptování, AI. 9. Víceuživatelské aplikace. 10. Projekt.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
Výstupy z učení
Cílem předmětu Počítačová grafika 2 je seznámit studenty s tvorbou virtuálních objektů a scén reagujících inteligentně v reálném čase na vizuální a zvukové podněty. Studenti se seznámí s metodami návrhu a realizace interaktivních síťových multimediálních aplikací a budou schopni vytvořit jednoduchý dynamický virtuální svět.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Znalost strukturovaného a objektového programování v C++ (nebo C#, Java, Python apod.).

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet je udělen v případě, že student prokázal splnění všech zadaných úloh a že se aktivně účastnil všech cvičení. Zkouška: písemná, ústní, projekt.
Doporučená literatura
  • ROST, Randi J a Bill LICEA-KANE. OpenGL shading language. 2010. ISBN 9780321637635.
  • SHREINER, D. - DAVIS, T. - WOO, M. - NEIDER, J. OpenGL. Praha: Computer Press, 2006.
  • Shreiner, D. OpenGL programming guide: the official guide to learning OpenGL, version 4.3. 2013. ISBN 978-0321773036.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr