Předmět: Práce s informačními zdroji

» Seznam fakult » FM » NTI
Název předmětu Práce s informačními zdroji
Kód předmětu NTI/PIZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nešetřil Kamil, Mgr. Ph.D.
 • Lubasová Daniela, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Formy sdělení (kniha, odborný článek, příspěvek na konferenci atd.). 2. Vyhledávání v komerčních informačních zdrojích. 3. Vyhledávání informací na internetu, šedá literatura. 4. Jak napsat odbornou práci a citovat použitou literaturu. 5. Duševní vlastnictví. 6. Bibliografický manažer (Zotero, Citace.com). 7. Služby univerzitní knihovny a Krajské vědecké knihovny v Liberci. 8. Kvalita informačních zdrojů, bibliometrie, metody vědecké práce, kritické myšlení. Náplň cvičení: Náplň cvičení obsahově realizuje náplň přednášek.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Skupinová konzultace
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Práce s informačními zdroji má poskytnout studentům všeobecné informace o tom, jak se orientovat v informačních institucích, jaké služby, z jakých fondů a za jakých podmínek jim tyto instituce v České republice mohou nabídnout. Seznámí je s fondy a službami Univerzitní knihovny TUL. Zprostředkuje posluchačům znalosti, které jim umožní lépe vyhledávat relevantní zdroje pro svou potřebu v množství informačních zdrojů jak klasických, tak elektronických pomocí využití různých rešeršních technik, snáze se orientovat v jejich stále rostoucím počtu a druzích, vhodně tyto zdroje zpracovávat a na dobré úrovni prezentovat a citovat.
Vědomosti a dovednosti z oblasti vyhledávání, zpracování a použití informačních zdrojů. Obzvláště vhodné pro zájemce o doktorské studium.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKUPA. 2011. Bibliografické odkazy a citace dokumentu dle CSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. 2. zárí 2011. Dostupné z: http://www.citace.com/dokumenty.php.
 • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko, 2015. ISBN 978-80-260-6074-1.
 • MEŠKO, Dušan, ed. 2006. Akademická prírucka. Ceské, upravené vydání. Martin, Slovensko: Vydavatelstvo Osveta, spol. s r. o. ISBN 80-8063-219-7..
 • PUCKETT, Jason. 2011. Zotero: a guide for librarians, researchers and educators. Amer Library Assn. ISBN 08-389-8589-0..
 • ŠULC, Petr a Aleš BARTOŠ. Autorské právo v otázkách a odpovědích. Praha, 2012. ISBN 978-80-7353-223-9.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. 2010. Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje [online]. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-2159-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/78276.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. 2010. Nástroje pro úcinné vyhledávání informací [online]. Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-2156-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/78275.
 • TKAČÍKOVÁ, Daniela. 2010. Obecné základy práce s informacemi [online]. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-2157-3. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/78274.
 • VYMĚTAL, Jan. 2010. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. ISBN 978-80-735-7520-5..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní