Předmět: Asistenční praxe

» Seznam fakult » FP » CPP
Název předmětu Asistenční praxe
Kód předmětu CPP/ASP-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti se prostřednictvím asistenční činnosti seznamují s charakterem práce v ZŠ, pozorují, analyzují a reflektují výchovně vzdělávací proces v ZŠ z hlediska činnosti učitele, žáků a sledují jejich vzájemnou interakci.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Kontaktní výuka - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 4 hodiny za semestr
 • Kontaktní výuka - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 4 hodiny za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
 • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení studenta se specifiky práce s žáky v inkluzivním prostředí školní třídy.
Studenti se učí individuálně přistupovat k jednotlivým žákům, reflektovat a sebereflektovat.
Předpoklady
Předmět navazuje na Pedagogické praktikum v 1.ročníku

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor

Absolvování asistenčních činností jeden den v týdnu po dobu jednoho semestru na dané fakultní škole, vedení pedagogického deníku, závěrečný pohovor
Doporučená literatura
 • Hanuš, R., Chytilová, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.
 • NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.
 • PÍŠOVÁ, M. ed. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
 • TRUNDA, J. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-62-0.
 • VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-1770-8.
 • ZVÍROTSKÝ, M. et al. Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních oborech. Praha: UK, PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-846-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr