Předmět: Pedagogické praktikum

» Seznam fakult » FP » CPP
Název předmětu Pedagogické praktikum
Kód předmětu CPP/PEP-B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Získávání praktických zkušeností při práci s dětmi, zejména v oblasti zájmové činnosti. Má formu vedení skupiny dětí v zájmových kroužcích nebo při pobytových akcích (školy v přírodě, letní tábory).

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Výstupy z učení
Pedagogické praktikum je vstupní formou v systému praktických aktivit studia učitelství. Má funkci získávání praktických zkušeností při práci s dětmi ve škole nebo v oblasti zájmové činnosti. Má formu asistentských prací ve škole, ve školní družině nebo vedení skupiny dětí v zájmových kroužcích nebo při pobytových akcích (školy v přírodě, letní tábory).
Projektování a řízení edukačního procesu. Komunikace. Pedagogický takt. Reflexe a sebereflexe.
Předpoklady
Vyhledání odpovídající praktické aktivity, zaregistrování na CPP.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Absolvování zaregistrované aktivity, vedení pedagogického deníku, závěrečný pohovor, při němž student prokáže schopnost orientace v problematice práce se školními dětmi. Od studenta se vyžaduje aktivní přístup, seznámení se s podrobnými instrukcemi CPP, dodržení všech stanovených termínů (registrace aktivity, uzavření předmětu).
Doporučená literatura
  • Hanuš, R., Chytilová, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
  • LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.
  • NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.
  • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0628-6.
  • PÍŠOVÁ, M. ed. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
  • TRUNDA, J. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-62-0.
  • VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada 2008..
  • ZVÍROTSKÝ, M. et al. Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních oborech. Praha: UK, PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-846-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr