Course: Teaching placement

» List of faculties » FP » CPP
Course title Teaching placement
Course code CPP/PEP-B
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
Course content
It has a function of getting practical experience when working with children, mainly in the area of the free-time activities. It has the form of leading children in bees or during summer camps etc.

Learning activities and teaching methods
Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming)
Learning outcomes
The pedagogical practicum is an introductory course in the whole system of practical activities of the pedagogical studies. It provides practical experience while working with children, mainly in the area of the free-time activities. It has the form of leading children in free time activities or during summer camps etc.
The projecting and controlling the educational process. The communication. The pedagogical tact. The reflection and the self-reflection.
Prerequisites
Searching for suitable practical activity, the registration at CPP.

Assessment methods and criteria
Interview, Presentation of acquired experience via portfolio

Practical realization of registered activity, pedagogical portfolio, final interview to prove understanding to working with students. Active approach is required, students observe CPP instructions and keep to all set terms.
Recommended literature
  • Hanuš, R., Chytilová, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
  • LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.
  • NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.
  • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0628-6.
  • PÍŠOVÁ, M. ed. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
  • TRUNDA, J. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-62-0.
  • VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha : Grada 2008..
  • ZVÍROTSKÝ, M. et al. Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních oborech. Praha: UK, PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-846-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester