Předmět: Akademické psaní

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Akademické psaní
Kód předmětu KAJ/AAUBE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
 • Klapcsik Sándor, Ph.D.
Obsah předmětu
Výzkum ve vzdělávání. Psaní založené na zkušenosti. Čtení - rychlost a porozumění. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Techniky čtení. Od tématu k tezi. Styly čtení a typy textů. Sběr dat. Využití kontextu při čtení. Zaznamenávání dat, poznámky. Předběžná teze. Identifikace hlavní myšlenky. Zaznamenávání a prezentace informací. Přímé a nepřímé citace. Porozumění různým pohledům na stejnou věc. Parafráze, souhrn. Hodnocení zdrojů. Formální a neformální jazyk. Reflexe. Kritické čtení. Obsah a formát. Kritické myšlení. Editace.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s akademickým stylem vyjadřování a se základy aplikovaného výzkumu. Studenti si osvojí posloupnost jednotlivých kroků ve výběru metod empirického výzkumu a ve využití různých technik selekce a interpretace výsledků. Cílem předmětu je dále vybavit studenty dovednostmi čtení odborné literatury, které jim umožní porozumět, analyzovat a kriticky zhodnotit různé zdroje. Studenti budou schopni samostatně připravit, realizovat a zpracovat vlastní projekt empirického šetření.
Studenti budou schopni napsat logicky strukturovanou, relevantně podpořenou a stylisticky správnou odbornou stať.
Předpoklady
Znalost angličtina na úrovni B2, splněné předchozí kurzy psaní

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Aktivní účast na seminářích, splnění všech domácích úkolů, krátká odborná stať.
Doporučená literatura
 • Bell, J. Doing Your Research Project. Oxford University Press, 1993.
 • Cory, H. Advanced Writing with English in Use. Oxford University Press, 1996.
 • Ede, L. Work in Progress. A Guide to Writing and Revising. New York: St. Martin's Press, 1998.
 • Leki, I. Academic Writing. Techniques and Tasks. New York: St. Martin's Press, 1989.
 • Nunan, D. Research Methods in Language Learning. Cambridge University Press, 1992.
 • Rudestam, K.E. and R.R. Newton. Surviving Your Dissertation. Sage Publications Inc., 1992.
 • Thomas, G. How to Do Your Research. Sage Publications, Ltd., 2009.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr