Předmět: Anglický jazyk na pokročilé úrovni

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Anglický jazyk na pokročilé úrovni
Kód předmětu KAJ/ADEN
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Aims: The aim of this course is to improve speaking and listening skills. Each week there will be a theme. Activities are selected according to the level of the individual student. Vocabulary will be based on the English vocabulary in use series and selected newspaper articles. Theme and vocabulary presented before each individual class. The general themes are as follows: (relevant materials, as well as the order of their presentation will be selected according to teachers' preferences and students' interests.) Teachers who teach this subject have flexibility within the common theme. However requirements are identical. 1. Culture and music 2. Art and achievement 3. COVID-19 an analysis of different viewpoints 4. Business 5. Economy what makes an economy thrive 6. Cities 7. Education with focus on comparative education systems 8. Environment 9. Energy 10. Health 11. Medicine and Intelligence 12. Politics 13. Society 14. Science and Technology

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová konzultace, Cvičení
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Po zakončení kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně C1 Společného evropského referenčního rámce. Měli by: 1. rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých vět a rozpoznat v textu implicitní významy 2. umět se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného úsilí při hledání výrazů 3. umět jazyk užívat efektivně a pružně pro společenské, akademické a profesní účely 4. umět vytvářet srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazují ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků textové koheze
Efektivně komunikovat v mluvené i písemné formě
Předpoklady
Úroveň angličtiny B2 a vyšší

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Requirements: The course is finished with a credit. To obtain the credit students must: - Attend and participate in all sessions (two absences are allowed- email your teacher in advance if you will be absent) - Participate actively in the Moodle forum. - Make an individual ten minute presentation based on one of the themes covered. Online mode: - Presence in online Google Meet sessions (two absences are allowed- email your teacher in advance if you want to be absent) - Active participation in online Google Meet sessions - Active weekly participation in Moodle Forum At present with COVID 19, the classes will be online. As with normal classes two absenses are allowed and the students must contact the teacher if he or she will be unavailable. "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
  • Micheal McCarthy. English vocabulary in use Advanced. Cambridge University Press.
  • Virginia Evans. Successful writing Proficiency. Express Publishing.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr