Předmět: Angličtina komunikativně I

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Angličtina komunikativně I
Kód předmětu KAJ/AK1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
  • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Jazykové kompetence: slovní zásoba, větné struktury, komunikativní dovednosti. Week 1. Intelligence Nine types of intelligence Week 2. Education Why is there such inconsistency in successful language learning in Czech schools? Week 3. Education 2 How to start and finish classes Use of psychological games in the classroom Week 4. Art : what is a masterpiece? Compare and contrast the three paintings. Modigliani, Picasso and Da Vinci Week 5. Humour Bean, Black Adder, love actually. Tell a joke. Week 6. Law and Order. To kill a mockingbird Week 7. Political Correctness. Swedish school. Week 8. Tell a story. Three of my recordings. Week 9. Random act of kindness. Week 10. Christmas advertisements Week 11. Debates 1 Formal education God is dead Week 12. Debates 2 Trans atheletes Legalization of drugs Week 13. Test. Oral assessment in pairs.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak mluvení - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - pokračovat se systematickým upevňováním odborné slovní zásoby z oblasti hospodářského jazyka v návaznosti na povinné předměty
Studenti získají jazykové znalosti na úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, která navazuje na úroveň korespondujícího povinného předmětu.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- účást na seminářích, jedna absence povolena ( kontaktujte vyučujícího dopředu) -hodnocení - úspěšné absolování hodnocení 70% rvní pokus musí být minimálně na 70 procent
Doporučená literatura
  • CROWTHER-ALWYN, John. Business roles: [12 simulations for business English]. Cambridge University Press, 1999. ISBN 0521648491.
  • KERRIDGE, David. International business role plays: [intermediate]. Addlestone: Delta, 1997. ISBN 1900783002.
  • SCHOFIELD, James a Anna OSBORN. Speaking. London: HarperCollins, 2011. ISBN 9780007423231.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr