Předmět: Angličtina komunikativně II

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Angličtina komunikativně II
Kód předmětu KAJ/AK2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Jazykové kompetence: slovní zásoba, větné struktury, komunikativní dovednosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
- rozvíjet a upevňovat lexikální a frazeologické jednotky obecného jazyka - rozvíjet základní jazykové kompetence, především pak mluvení - rozvíjet formy ústního projevu - diskuse, prezentace - pokračovat se systematickým upevňováním odborné slovní zásoby z oblasti hospodářského jazyka v návaznosti na povinné předměty
Studenti získají jazykové znalosti na úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, která navazuje na úroveň korespondujícího povinného předmětu.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
KAJ/AK1
----- nebo -----
KCJ/AK1

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej

- účást na seminářích - absolvování testů v průběhu studia - vypracování prezentací - vypracování seminární práce - absolvování písemné a ústní zkoušky
Doporučená literatura
  • Harding K. Going International, Student's Book. ISBN 978-0-19-457400-6.
  • Henderson P. High Season Intermediate, Student's Book. ISBN 978-0-19-451308-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr