Předmět: Americká literatura

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Americká literatura
Kód předmětu KAJ/AMLNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Palatinus Dávid Levente, Ph.D.
Obsah předmětu
Besides providing an overview of key works of American literature, it also attempts to help students prepare for the American Literature section of the state exam. Therefore, the exact works covered in the semester is agreed upon at the beginning of the semester. The list of topics below is meant only as a sample of possible authors to choose from. Literature of the 18th century. Benjamin Franklin. Transcendentalism. Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Margaret Fuller Poetry of the 19 th century: Walt Whitman, Emily Dickinson Prose before the Civil War: Nathaniel Hawthorne, Herman Melville Prose after the Civil War: Mark Twain Prose around the turn of the century: Stephen Crane, Kate Chopin Modernist poetry: Ezra Pound, T. S. Eliot, W.C. Williams Modernist prose: Ernest Hemingway, John Dos Passos Prose of the South: William Faulkner, Carson McCullers After war poetry: Allen Ginsberg, Charles Olson, Robert Lowell, Adrienne Rich American novel after WW2: Joseph Heller, Philip Roth, John Updike, E.L. Doctorow, Toni Morrison American drama in the 20th century: Eugene O'Neil, Arthur Miller, Tennessee Williams Postmodernism in American novel: Thomas Pynchon, Don DeLillo Part-time Studies: The assigned reading for the first session are the poems of Anne Bradstreet, Philip Freneau, H. W. Longfellow, and P. L. Dunbar. The specific content of further session is agreed upon during the first lesson. The texts are available at this link:

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), E-learning, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz nabízí základní orientaci v dějinách literatury Spojených států. Podává ucelený přehled vývoje amerického písemnictví, přičemž jednotlivé semináře jsou věnovány představení hlavních literárních směrů, období, témat a tvůrců a také rozboru vybraných textů z jejich díla. Důraz je kladen na pochopení významu vybraných autorských osobností pro další směřování americké literatury a na rozvinutí schopnosti detailně analyzovat a kriticky číst literární text.
Přehled americké literatury a schopnost jejího srovnání a hodnocení.
Předpoklady
Absolvování kurzů Úvod do kultury a literatury, Britská studia a Americká studia v bakalářském programu AJV, a kurzů Dětská literatura a Britská literatura v NMgr. studijním programu Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Systematické pozorování studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Test

Aktivní účast na semináři, četba textů, testy, ústní zkouška. Studenti mají právo na jednu neomluvenou absenci kvůli délce semestru (12 týdnů). Další absence jsou možné jen ze závažných důvodů (hospitalizace, účast na konferenci, letní kurz, apod.) a vždy jen na základě písemného potvrzení (od lékaře, pořadatele, atp.).
Doporučená literatura
  • Baym, N. The Norton Anthology of American literature, Vol. II.
  • Elliot, E. The Columbia Literary History of the United States.
  • Perklins, G.B. The American Tradition in Literaure, Vol. II.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr