Předmět: Americké studie 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Americké studie 1
Kód předmětu KAJ/AMSBE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. The First Americans. The American Revolution. 2. The Civil War. The Progressive Age. 3. World War I and the Roaring Twenties. 4. World War II and the 1950s. The Age of McCarthy. 5. The Sixties. 6. The 1980s and the end of the Cold War. 7. The USA after 1990. Semináře: 1. Early colonial literature 2. Nathaniel Hawtorne. The Scarlet letter. 3. Herman Melville. Moby Dick. 4. F. Scott Fitzgerald. The Great Gatsby. 5. Nella Larsen. Passing. 6. Julia Alvarez. How the Garcia girls lost their accents. 7. J. C. Oates. We were the Mulvaneys. Studenti kombinované formy studia proberou v rámci kontaktní výuky pouze část těchto témat. Individuální studium primárních a sekundárních zdrojů jim umožní získat znalosti zbývajícího. Rozpis témat a dat je k dispozici v kurzu na Moodle.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, E-learning
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 60 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz nabízí úvod do historie a kultury Spojených států. Podává ucelený přehled amerických dějin a zejména se zaměřuje na některé klíčové okamžiky, které rozebírá v jejich politických, náboženských, ekonomických a intelektuálních souvislostech. Hlavní důraz je kladen na pochopení významu dominantních historických událostí, jež zformovaly americkou společnost do podoby, kterou známe dnes. Kurs však také nabízí přehled reprezentativních literárních i neliterárních textů, jež pohled na vybraná období dotvářejí.
Základní přehled historie, kultury a literatury USA.
Předpoklady
AJ na úrovni B2, splněn předmět Úvod do kultury a literatury.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Požadavky na studenta jsou v rámci prezenční i kombinované formy studia totožné. Online/distanční výuka (COVID19): Registrace do kurzu AMSBE 2020/21 na Moodle. Příprava na semináře, zahrnující přečtení textů daných v přehledu témat uvedeném v sylabu a v kurzu na Moodle. Přestože se předpokládá, že studenti budou mít daná díla pro závěrečné hodnocení načtená v jejich plném rozsahu, v rámci některých seminářů mohou být diskutovány vybrané pasáže z děl. Pokud tomu tak bude, budou studenti informováni předem, a tyto pasáže jim budou k dispozici v rámci kurzu na Moodle. Obeznámenost studentů s texty bude v rámci každého semináře, vyjma úvodního, prověřována písemnou formou. Reflexe v odpovědi bude mít esejistickou podobu. Odpovědi budou odevzdávány pouze prostřednictvím kurzu na Moodle, a to v předem stanovené lhůtě, po jejímž uplynutí nebude dodatečné odevzdání vyjma výjimečných případů povoleno. Skrze Moodle pak taktéž bude studentům poskytována zpětná vazba a hodnocení (PASS/FAIL). Včasné a úplné plnění doplňujících úkolů a aktivit v rámci kurzu na Moodle. Prezenční/kombinovaná výuka: Registrace do kurzu AMSBE 2020/21 na Moodle. Příprava na semináře, zahrnující přečtení textů daných v přehledu témat uvedeném v sylabu a v kurzu na Moodle. Přestože se předpokládá, že studenti budou mít daná díla pro závěrečné hodnocení načtená v jejich plném rozsahu, v rámci některých seminářů mohou být diskutovány vybrané pasáže z děl. Pokud tomu tak bude, budou studenti informováni předem, a tyto pasáže jim budou k dispozici v rámci kurzu na Moodle. Obeznámenost studentů s texty bude v rámci každého semináře, vyjma úvodního, prověřována písemnou formou (reflexe v odpovědi bude mít esejistickou podobu). Reflexe budou hodnoceny stupni PASS či FAIL. Aktivní účast v seminářích. Absence v seminářích je povolena pouze ze závažných či zdravotních důvodů, a studenti by se ze seminářů měli (pokud možno) omluvit předem. Včasné a úplné plnění doplňujících úkolů a aktivit v rámci kurzu na Moodle. Hodnocení: Za předpokladu, že studenti splní základní požadavky (připravenost na semináře, obeznámenost s texty - 5 z 6 reflexí hodnocených stupněm PASS, včasné odevzdání úkolů dle stanovených instrukcí), budou připuštěni k zápočtovému testu, který bude prověřovat znalosti témat probíraných během přednášek i seminářů. Získají-li studenti v testu 70 % a více, bude jim udělen zápočet, a budou moci přistoupit k ústní zkoušce. Studenti mají tři pokusy získat potřebný počet procent v zápočtovém testu. Podmínky vykonávání testu a zkoušky mohou být upraveny s ohledem na formu výuky (prezenční/distanční).
Doporučená literatura
  • Baym, Nina ed. The Norton Anthology of American Literature (5 vols). New York, 2007.
  • Campbell, Neil and Alasdair Kean. American Cultural Studies. An Introduction. New York: Routledge, 2016.
  • Lauter, Paul ed. The Heath Anthology of American Literature. New York, 2009.
  • O'Callaghan, Bryn. An Illustrated History of the USA. Harlow: Longman, 1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr