Předmět: Cizí jazyk AJ 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 1
Kód předmětu KAJ/CA1K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
1. října. 2 hodiny: Úvod do kurzu, Lekce 1 Pracovní sešit: Kdo je kdo? Otázky, běžné slovesné fráze. Na letišti. Sešit jednotky 1B: Kdo vás zná lépe? Přítomná jednoduchá, osobnostní přídavná jména. Popisování sebe sama. Sešit Unit 1C : At the Moulin Rouge. Přítomný čas průběhový. Tělo. Předložky místa. Sešit Unit 1D: Ďáblův slovník. Vztažné věty. Parafrázování. Revize. 25. listopadu. 2 hodiny. Sešit Lekce 2A: Správné místo, špatný čas. Minulý čas prostý. Dovolená. V konferenčním hotelu. Sešit jednotky 2B: Okamžik v čase. Minulý průběhový. Předložky času a místa. Příběh za fotografií. Sešit Unit 2C: Padesát let popu. Otázky s/bez pomocných. Slova otázek. Sešit Unit 2D: Jeden říjnový večer. Konjunkce tak, protože, ale, ačkoli. Slovesové fráze. Revize. 9. prosince. 2 hodiny. Sešit Lekce 3A: Kam jdeš? Chystáte se na, prezentujte nepřetržitě. Problémy s restaurací. Sešit Lekce 3B: Sešit pesimistických frází. Opačná slovesa. Neformální dopis. Sešit Unit 3C: Vždy tě budu milovat. Vůle/nechce pro sliby, nabídky, rozhodnutí. Sloveso + zpět. Sešit Unit 3D: Jen jsem snil. Přehled časů. Slovesa + předložky. 14. ledna. 2 hodiny. Zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout nižšího stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět napsat osobní dopis a poznámky, v nichž žádají o jednoduchou bezprostřední informaci nebo ji sdělí, přičemž objasní cíl, který považují za důležitý 2. umět komunikovat v jednoduchých a rutinních záležitostech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací týkajících se známých témat a aktivit 3. rozumět hlavním bodům jasného standardního mluveného projevu týkajícího se známých témat, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atp. 4. rozumět textům s vysokou frekvencí výskytu každodenního jazyka nebo jazyka spojeného s výkonem práce
The gradual development of English language to level A2
Předpoklady
AJ na úrovni A1.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce, Test

Pro udělení zápočtu musí studenti navštěvovat kontaktní hodiny a získat 70 % nebo více v zápočtovém testu. Pokud studenti získají v zápočtovém testu alespoň 50 %, je možné test opakovat. Studenti se musí aktivně účastnit výuky a plnit domácí úkoly. Povolena jedna absence dvou didaktických hodin
Doporučená literatura
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et. al. New English File. Pre-intermediate. Student´s Book.. Oxford, 2012.
  • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File. Pre Intermediate. Student´s workbook .. Oxford, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr