Předmět: Cizí jazyk AJ 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 1
Kód předmětu KAJ/CA1K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
: Course introduction, Unit 1 A: Who´s Who? Questions, common verb phrases. At the airport. : Unit 1B: Who knows you better? Present simple, personality adjectives. Describing yourself. : Unit 1C: At the Moulin Rouge. Present continuous. The body. Prepositions of place. Unit 1D: The Devil´s dictionary. Relative clauses. Paraphrasing. Revision. Quiz 1. Unit 2A: Right place, wrong time. Past simple. Holidays. At the conference hotel. Unit 2B: A moment in time. Past continuous. Prepositions of time and place. The story behind a photo. : Unit 2C: Fifty years of pop. Questions with/without auxiliaries. Question words. Unit 2D: One October evening. Conjunctions so, because, but, although. Verb phrases. Revision. Quiz 2. Unit 3A: Where are you going? Going to, present continuous. Restaurant problems. : Unit 3B: The pessimist´s phrase book. Opposite verbs. An informal letter. : Unit 3C: I´ll always love you. Will/won´t for promises, offers, decisions. Verb + back. : Unit 3D: I was only dreaming. Review of tenses. Verbs + prepositions. : Revision: Units 1 - 3. : Credit test

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout nižšího stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět napsat osobní dopis a poznámky, v nichž žádají o jednoduchou bezprostřední informaci nebo ji sdělí, přičemž objasní cíl, který považují za důležitý 2. umět komunikovat v jednoduchých a rutinních záležitostech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací týkajících se známých témat a aktivit 3. rozumět hlavním bodům jasného standardního mluveného projevu týkajícího se známých témat, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atp. 4. rozumět textům s vysokou frekvencí výskytu každodenního jazyka nebo jazyka spojeného s výkonem práce
The gradual development of English language to level A2
Předpoklady
AJ na úrovni A1.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce, Test

K získání zápočtu je v kontaktních hodinách vyžadována povinná docházka a v zápočtovém testu musí studenti získat minimálně 70% z možných bodů. V případě, že student získá v zápočtovém testu alespoň 50%, má možnost test opakovat.
Doporučená literatura
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et. al. New English File. Pre-intermediate. Student´s Book.. Oxford, 2012.
  • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File. Pre Intermediate. Student´s workbook .. Oxford, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr