Předmět: Cizí jazyk AJ 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 2
Kód předmětu KAJ/CA2K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
: Unit 4A From rags to riches : Unit 4B Family conflicts : Unit 4C Faster Faster Unit 4D The world`s friendliest city : Unit 5A Are you a party animal? : Unit 5B What makes you feel good? : Unit 5C How much can you learn in a month< : Unit 5D The name of the game : Unit 6A If something bad can happen it will :Unit 6B Never smile at a crocodile :Unit 6C Decisions Unit 6D What should I do? : Revision : Credit test

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout středního stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět psát osobní dopisy popisující zkušenosti a dojmy 2. umět si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování 3. rozumět hlavním bodům jasného standardního mluveného projevu týkajícího se známých témat, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atp. 4. rozumět textům s vysokou frekvencí výskytu každodenního jazyka nebo jazyka spojeného s výkonem práce
Postupný rozvoj AJ od CA1K do CA6K až na úroveň B1 až B2.
Předpoklady
Splnění CA1K.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Písemná práce, Test

Pravidelná účast na seminářích, vypracování zadaných úkolů, dosažený minimum 70% v zápočtovém testu. Požadavky na absolvování předmětu zůstávají v období zákazu přímé výuky nezměněné.
Doporučená literatura
 • Bourke, K. Vocabulary. Pre-Intermediate.. Oxford, 2006.
 • Brown, S. Active Listening. Level 1.. Cambridge, 2007.
 • C. Redston, G. Cunningham. Face2Face-Intermediate. Cambridge University Press, 2006.
 • Eastwood, J. Oxford Practice grammar. Intermediate.. Oxford, 2006.
 • Hughes, J. and C. Jones. Practical grammar 2 with Key + Audio CDs.. Andover, 2010.
 • John Soars, Liz Soars. New Headway Pre-Intermediate. Oxford, 2007.
 • MacCarthy, M. and F. O'Deal. Basic Vocabulary in Use.. Cambridge, 2010.
 • Murphy, R. English Grammar in Use. Reference and Practice for Intermediate Students.. Cambridge, 2000.
 • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File: Pre-Intermediate: Student?s Book. Oxford, 2012.
 • Swan, M. Practical English Usage.. Oxford, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr