Předmět: Cizí jazyk AJ 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 2
Kód předmětu KAJ/CA2P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Week 1: Unit 4A From rags to riches Week 2: Unit 4B Family conflicts Week 3: Unit 4C Faster Faster Week 4: Unit 4D The world`s friendliest city Week 5: Unit 5A Are you a party animal? Week 6: Unit 5B What makes you feel good? Week 7: Unit 5C How much can you learn in a month< Week 8: Unit 5D The name of the game Week 9: Unit 6A If something bad can happen it will Week 10:Unit 6B Never smile at a crocodile Week 11:Unit 6C Decisions Week 12: Unit 6D What should I do? Week 13: Revision Week 14: Credit test

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout středního stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět psát osobní dopisy popisující zkušenosti a dojmy 2. umět si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování 3. rozumět hlavním bodům jasného standardního mluveného projevu týkajícího se známých témat, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atp. 4. rozumět textům s vysokou frekvencí výskytu každodenního jazyka nebo jazyka spojeného s výkonem práce
Postupný rozvoj AJ od CA1P do CA6P až na úroveň B1 až A2.
Předpoklady
Splnění CA1P.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Písemná práce

Upravené požadavky vzhledem k zákazu přímé výuky: Docházka, aktivní účast ve výuce, vypracování zadaných úkolů, testy. Studenti jsou povinni se aktivně účastnit seminářů (1 absence povoleny). Po studentech se požaduje soustavná práce s pracovní učebnicí, zpracování krátkých písemných statí a náležitá příprava na semináře. (V zápočtovém testu musí studenti získat minimum 70 % z možných bodů.) V ZÁPOČTOVÉ SEMINÁRNÍ PRÁCI MUSÍ STUDENTI ZÍSKAT MINIMUM 70% Z MOŽNÝCH BODŮ.
Doporučená literatura
 • C. Redston, G. Cunningham. Face2Face-Intermediate. Cambridge University Press, 2006.
 • Cusack, B. Listening and Speaking Skills. Oxford, 2007.
 • Davis, F. & W. Rimmer. Active Grammar with Answers. Level 2. Cambridfe, 2011.
 • Chapman, L. R. H. English Grammar and Exercises. Harlow: Longman, 1993.
 • Lobb, C. E. Speaking English: An Intermediate Oral Practice Book -. London, 1971.
 • McCarthy M. et. al. Basic Vocabulary in use.. Cambridge, 2001.
 • Murphy, R. Essential English Grammar in Use. Cambridge, 2007.
 • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate Intermediate B1+. Coursebook. Oxford: Oxford UP, 2015.
 • Ur, P. Active Grammar with Answers. Level 1.. Cambridge, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr