Předmět: Cizí jazyk AJ 4

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 4
Kód předmětu KAJ/CA4P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
New English File intermediate.Oxford 2005. Homework each week is the corresponding unit in the workbook Week 1. Unit 1A Week 2. Themed conversation around diaries Week 3. Unit 1B Week 4. Themed conversation around diaries Week 5. Unit 1C Week 6. Themed conversation around diaries Week 7. Test on grammar and vocabulary in unit 1 Week 8. Unit 2A Week 9 Themed conversation around diaries Week 10. Unit 2B Week 11 Themed conversation around diaries Week 12 Unit 2C Week 13 Student presentation in English on an educational theme Week 14 Final test on units 1 and 2

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), E-learning
  • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět vyprávět příběh nebo děj knihy či filmu a popsat emoce 2. umět se vyjadřovat srozumitelněji, ač s občasnými pauzami určenými k rozvaze nad gramatikou a slovní zásobou a jejich opravě 3. rozumět většině televizních programů zahrnujících zprávy a aktuální záležitosti 4. číst články a reportáže týkající se současných problémů
Postupný rozvoj AJ od CA1P do CA6P až na úroveň B1 až B2
Předpoklady
Splnění CA3P.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Systematické pozorování studenta, Písemná práce

Pravidelná docházka na semináře (dve povolené absence) Požadovaný předpoklad pro získání zápočtu: dosažení 70% z úkolů a testů. 50% - průběžné hodnocení (ústní a písemné: deníky) 50% - průběžný test 25%, závěrečný test 25% Testy zahrnují slovní zásobu a gramatiku z probrané látky učebnice. Požadavky na absolvování předmětu zůstávají v období zákazu přímé výuky nezměněné. "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, Brian Brennan. New English File. Intermediate. Student´s Book.. Oxford, 2005.
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, Brian Brennan. New English File. Intermediate. Student´s workbook .. Oxford, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr