Předmět: Cizí jazyk AJ 5

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 5
Kód předmětu KAJ/CA5P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
New English File intermediate.Oxford 2005. Homework each week is the corresponding unit in the workbook Week 1. Unit 3A and 3B Week 2. Themed conversation around diaries Week 3. Unit 3B and 3C Week 4. Themed conversation around diaries Week 5. Unit 4A 4B Week 6. Themed conversation around diaries Week 7. Trip outside to an educational institution Week 8. Unit 4B and 4C Week 9 Themed conversation around diaries Week 10. Unit 5A and 5B Week 11 Themed conversation around diaries Week 12 Unit 5B and 5C Week 13 Student presentation in English on an educational theme Week 14 Final test on units 3 and 4 and 5

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět psát jasné detailní texty týkající se širokého spektra témat vztahujících se k jejich osobním zájmům 2. reagovat na takové úrovni plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžnou interakci s rodilými mluvčími 3. rozumět rozsáhlým mluveným projevům a přednáškám 4. rozumět současné psané próze
Postupný rozvoj AJ (od CA1P do CA6P) až na úroveň C1/B2
Předpoklady
Splnění CA4P.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Písemná práce, Test

K získání zápočtu musí studenti získat minimálně 70% v obou zápočtových testech, účastnit se všech vyučovacích hodin (2 absence jsou povoleny), vypracovat krátké týdenní deníkové zápisy a aktivně se zapojit do diskuzí. At present due to the Covid 19 crisis classes will be conducted online. Students, as with normal classes are allowed two absences. Students have been assigned a group weekly time and until the crisis is over will be educated in this manner. "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
  • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig. New English File: Intermediate Student?s Book.. Oxford, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr