Předmět: Cizí jazyk AJ 6

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 6
Kód předmětu KAJ/CA6K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
13th March 1040/1220 Revision of first and second conditional Grammar bank 4 Best parts units 4a,4b and 4c Discussion Advantages and disadvantages of marriage or Reasons for atheism in the Czech Republic 20th March 1040/1220 Grammar Revision Grammar Bank Unit 5 Best parts of units 5a, 5b and 5c Discussion Challenges special needs children present or Advantages and disadvantages of present form of the Maturita exam 27th March 1040/1220 Final written test based on units 4 and 5 17th April 1140/1320 Students oral presentations My school/work

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 35 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět napsat esej nebo referát, v nichž předají informace nebo uvedou důvody na podporu určitého názoru nebo proti němu 2. aktivně se účastnit diskuse v jim známém kontextu, přičemž jsou schopni brát ohled na další názory a udržet si je 3. rozumět většině filmů ve standarní variantě angličtiny 4. rozumět současné psané próze
Postupný rozvoj AJ od CA1K do CA6K až na úroveň B1 až B2.
Předpoklady
Splnění CA5K.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Regular attendance at classes (no absences allowed) Pass mark for course 70% 20% continual assessment including ongoing oral assessment and written assignments 80% examination 30% written 50 % oral "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
 • Bourke, K. Vocabulary. Intermediate.. Oxford, 2006.
 • Brown, S. Active Listening. Level 2.. Cambridge, 2007.
 • C. Redston, G. Cunningham. Face2Face-Intermediate. Cambridge University Press, 2006.
 • Eastwood, J. Oxford Practice grammar. Intermediate.. Oxford, 2006.
 • Hughes, J. and C. Jones. Practical grammar 2 with Key + Audio CDs.. Andover, 2009.
 • John Soars, Liz Soars. New Headway Intermediate. Oxford, 2007.
 • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, Brian Brennan. New English File. Intermediate. Student´s book .. Oxford, 2005.
 • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, Brian Brennan. New English File. Intermediate. Student´s workbook .. Oxford, 2005.
 • MacCarthy, M. and F. O'Deal. Basic Vocabulary in Use.. Cambridge, 2010.
 • Murphy, R. English Grammar in Use. Reference and Practice for Intermediate Students.. Cambridge, 2000.
 • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File: Intermediate: Student?s Book. Oxford, 2010.
 • Swan, M. Practical English Usage.. Oxford, 2005.
 • Tims, N. Face2Face-Intermediate Workbook. Cambridge University Press, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr