Předmět: Cizí jazyk AJ 6

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 6
Kód předmětu KAJ/CA6P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
New English File intermediate.Oxford 2005. Homework each week is the corresponding unit in the workbook Units 6 and 7 Assessment 50% continual 50% test written based on units 6 and 7 speaking compare and contrast two unseen photos conversation based on spontaneous subject

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 35 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět napsat esej nebo referát, v nichž předají informace nebo uvedou důvody na podporu určitého názoru nebo proti němu 2. aktivně se účastnit diskuse v jim známém kontextu, přičemž jsou schopni brát ohled na další názory a udržet si je 3. rozumět většině filmů ve standarní variantě angličtiny 4. rozumět současné psané próze
Postupný rozvoj AJ od CA1M do CA6M až na úroveň B1 až B2.
Předpoklady
Splnění CA5P.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná práce, Test

One absence allowed Pass mark 70% Assessment 50% continual 50% test written based on units 6 and 7 speaking compare and contrast two unseen photos conversation based on spontaneous subject
Doporučená literatura
  • New English File. Intermediate. Student´s Book..
  • C. Redston, G. Cunningham. Face2Face-Intermediate. Cambridge University Press, 2006.
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, Brian Brennan. New English File. Intermediate. Student´s Book.. Oxford, 2005.
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, Brian Brennan. New English File. Intermediate. Student´s workbook .. Oxford, 2005.
  • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig. New English File: Intermediate Student?s Book.. Oxford, 1997.
  • Tims, N. Face2Face-Intermediate Workbook. Cambridge University Press, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr