Předmět: Anglický jazyk

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Anglický jazyk
Kód předmětu KAJ/CAJ
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Podle učebnice. Konkrétní informace viz níže uvedená internetová adresa

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zkoušku - 70 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student skládá zkoušku na jazykové úrovni B1 v oblasti receptivních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním) a na úrovni A2 v oblasti produktivních dovedností (ústní a písemný projev) dle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: Student dokáže porozumět jednoduchým faktografickým informacím z každodenního života a profesní sféry, dokáže sledovat s porozuměním psané i mluvené texty ve svém oboru a chápe jednoduché technické informace. Bez problémů vyhledává a využívá potřebné informace z různých textů. V produktivních dovednostech dokáže student popsat a charakterizovat jednoduchým způsobem osoby, události, činnosti a jednání. Je schopen stručně vysvětlit a zdůvodnit své postoje a názory.
Úroveň B2 (psaní, poslech, mluvení) a C1 (čtení) podle Společného evropského referenčního rámce. Základní terminologie.
Předpoklady
Znalost jazyka na úrovni B1

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Písemné úkoly, on-line úkoly, testy.
Doporučená literatura
  • Oxenden, Latham-Koenig:. New English File Intermediate Student's book..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr