Předmět: Didaktika anglického jazyka 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika anglického jazyka 1
Kód předmětu KAJ/DA1K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah je shodný jako u denního studia a bude probírán v rámci rozvrhem uvedeného počtu sezení kombinovaného studia. - Úvod do didaktiky anglického jazyka a výuky aj pro mladší školní věk. Učitel jazyka. - Charakteristika mladšího školní věku. Současné přístupy k výuce angličtiny pro mladší školní věk. TPR. - Vedení třídy: atmosféra, řeč těla, assroom management: atmosphere: body language, attention spread, zaměření pozornosti na všechny zúčastněné, zachování disciplíny, motivace, atd.; fyzické okolí, seskupování žáky, využívání materiálů, apod. - Jazyk používaný ve třídě: dávání instrukcí, mateřština versus cílový jazyk, zahájení a konec hodiny, atd. - Zápočtový test 1. Poslech s žáky mladšího školního věku - role, proces, principy - Poslech - poslouchej a vyrob - Poslech - výběr a hodnocení vhodných aktivit, materiálů, zdrojů a pomůcek - Mluvení s žáky mladšího školního věku - role, proces, principy - Nácvik mluvení - výběr a hodnocení vhodných aktivit, materiálů a zdrojů - Mikrovýstup - jazyk ve třídě - Vyprávění ve třídě - role, proces, principy, analýza - Vyprávění ve třídě - dramatizace, nácvik ve třídě - Zápočtový test 2

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška, Cvičení, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 22 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na charakteristiky žáka a s nimi souvisejícími prioritami ve výuce cizího jazyka, organizaci práce ve třídě, instrukce v cizím jazyce, rozvoj audio-orálních dovedností a na práci s příběhem. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, pracovat s materiály a hodnotit je a také navrhovat své vlastní postupy i výukové materiály.
Postupná didaktická příprava v předmětech DA1K až DA3K vedoucí k získání odpovídající učitelské kvalifikace pro výuku AJ na prvním stupni ZŠ.
Předpoklady
AJ na úrovni B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce, Test

K získání zápočtu je nezbytné, aby studenti: - byli zaregistrováni v e-learningovém kurzu (Moodle) a splinili všechny předepsané domácí úkoly - aktivně pracovali v hodinách (povolena jedna absence, ale pouze po předchozí domluvě a z vážných důvodů) - součástí hodiny mikrovýstupy, které budou nahrávány a analyzovány - získali alespoň 70% z možných bodů v zápočtových testech (student, který se nedostaví na test a nedoloží závažné důvody nebude hodnocen), jedna opravná možnost pro každý test Doplňkový materiál je k dispozici v e-learningovém kurzu (Moodle). Studenti si na vyučovací hodiny přinesou pracovní listy připravené v Moodlu. ONLINE mód: - byli zaregistrováni v e-learningovém kurzu (Moodle) a splinili všechny předepsané domácí úkoly - aktivně pracovali v hodinách vedených skrze Google Meet (povolena jedna absence, ale pouze po předchozí domluvě a z vážných důvodů) - součástí hodiny mikrovýstupy, které budou analyzovány - získali alespoň 70% z možných bodů v zápočtových testech (student, který se nezúčastní online testování a nedoloží závažné důvody, nebude hodnocen), jedna opravná možnost pro každý test Doplňkový materiál je k dispozici v e-learningovém kurzu (Moodle). Studenti si na vyučovací hodiny připraví pracovní listy z Moodlu.
Doporučená literatura
  • Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.
  • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom. Harlow: Longman, 1999.
  • Philips, S.. Young Learners. Oxford University Press, 1993.
  • Scott, W.A. and Ytreberg, L.H. Teaching English to Children. New York: Longman, 1990.
  • Slattery, M. and Willis, J. English for Primary Teachers. Oxford: Oxford University Press, 2001.
  • Wright, A. Storytelling. Oxford: Oxford University Press, 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr