Předmět: Didaktika anglického jazyka 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika anglického jazyka 2
Kód předmětu KAJ/DA2K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Denní studium (DA2P) 1. Opakování základních znalostí o výuce anglického jazyka na prvním stupni získaných v předmětu DA1P a charakterizace žáka mladšího školního věku včetně práce s touto věkovou skupinou v jazykovém vyučování. 2. Plánování hodiny a vedení hodiny. 3. Materiály ve výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ 4. Pomůcky pro výuku angličtiny na 1. stupni ZŠ 5. Úvod do výuky jazykového systému 6. Výuka výslovnosti 7. Výuka slovní zásoby 8. Výuka gramatiky 9. Výuka řečových dovedností: opakování z DA1P - poslech, mluvení + úvod do čtení 10. Výuka čtení 11. Výuka psaní 12. Úvod do integrace 13. Opakování 14. Závěrečný test Kombinované studium (DA2K) V blocích budou pokryta stejná témata jako u studentů denního studia.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Přednáška
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámenit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na práci s psaným jazykem, tj.rozvoj čtení a psaní, na prezentaci a procvičování slovní zásoby, výslovnosti, funkcí a gramatických struktur. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, pracovat s materiály a hodnotit je a také navrhovat své vlastní postupy i výukové materiály.
Postupná didaktická příprava v předmětech DA1K až DA3K vedoucí k získání odpovídající učitelské kvalifikace pro výuku AJ na prvním stupni ZŠ.
Předpoklady
AJ na úrovni B1. Splnění předmětu DA1K.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Test

Prezenční studium: - účast na hodině (povolena maximálně jedna absence. Nutné informovat vyučujícího o plánované absenci předem.) - aktivní účast na hodině (včetně úkolů zadávaných extra). - průběžný projekt: přečíst si vědecký odborný článek umístěný na Moodle týkající se tématů kurzu + napsat/připravit si shrnutí tohoto článku. Obsah přečteného bude diskutován v rámci semináře. - průběžný projekt: mikrovýstup + zpětná vazba na mikrovýstup jiného studenta/jiné studentky (oboje po dohodě s vyučujícím zaslat na MOODLE, Google Doc, či mail) - zápočtový test (v průběhu kurzu a na konci kurzu, min. 70% pro každý jednotlivý test) Online výuka: - účast na online Google Meet setkání (jedna absence povolena, e-mailem je nutné informovat vyučujícího předem o plánované neúčasti) - aktivní účast na Google Meet setkáních - plnění úkolů (viz výše: čtení odborných článků, shrnutí přečteného, mikrovýstupy, zpětné vazby, ...) zadaných přes Moodle na každou lekci - splnění online testů (v průběhu a na konci kurzu, min. 70% pro každý jednotlivý test) Kombinované studium: Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro denní studenty, ať už v kontaktním, nebo online módu výuky. Literatura a další zdroje (viz Literatura a Obsah, opory) budou pravidelně umisťovány na MOODLE - je třeba sledovat Moodle. POZOR! Ústní prezentace bude nahrána studentem přímo ve výuce (v hodině aj vedené studentem), pokud nelze - nutná konzultace s vyučujícím předmětu, rozbor videa bude proveden s prezentujícím v konzultačních hodinách individuálně (čas po domluvě), v případě souhlasu studenta bude rozbor proveden přímo na hodině s komentářem vyučujícího i spolužáků, s videem nebude bez souhlasu studenta nijak dále nakládáno a nahrávka bude po rozboru smazána (pakliže nebude se studentem dohodnuto jinak). Při online módu bude nahrávána prezentace skrze webové rozhraní (Google Meet a jeho možnost nahrávání - ukládání videí na úložiště tul pouze pro potřeby zpětné vazby, následně smazáno
Doporučená literatura
 • Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.
 • Ellis, G. ,Brewster, J.. Tell it Again!. London, 2002.
 • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom.. London, 1999.
 • Philips, S.. Young Learners. Oxford University Press, 1993.
 • Scott, W.A., Ytreberg, L.H. Teaching English to Children. London, 1990.
 • Slattery, M.Willis, J. English for Primary Teachers. Oxford, 2001.
 • Vale, D., Feunteum, A. Teaching Children English. Cambridge, 1996.
 • Wright, A. Creating Stories with Children. Oxford, 1997.
 • Wright, A. Storytelling with Children. Oxford, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr