Předmět: Didaktika anglického jazyka 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika anglického jazyka 2
Kód předmětu KAJ/DA2P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
  • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Týden 1 Charakteristika žáka mladšího školního věku. (Opakování: Učební styly, mnohačetné inteligence) ¨¨ Týden 2 Plánování výuky: Aktivita/ vyučovací hodina - "aims/objectives", fáze Týden 3 Využití materiálů ve výuce - hodnocení učebnic Týden 4 Učební pomůcky, zdroje Týden 5 Jazykový systém - role, principy, procesy, výuka v kontextu Týden 6 Výslovnost v AJ, hláskování Týden 7 Výuka slovní zásoby Týden 8 Výuka gramatiky TEST 1 Týden 9 Rozvoj dovednosti čtení v AJ: proces, principy, fáze - mikrovýstupy studentů Týden 10 Čtení s porozuměním, zdroje - mikrovýstupy studentů Týden 11 Rozvoj dovednosti psaní - proces, principy, fáze - mikrovýstupy studentů Týden 12 Integrace AJ a ostatních předmětů - mikrovýstupy studentů Týden 13 Shrnutí a opakování. Týden 14 TEST 2

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Přednáška
  • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámenit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na práci s psaným jazykem, tj.rozvoj čtení a psaní, na prezentaci a procvičování slovní zásoby, výslovnosti, funkcí a gramatických struktur. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, pracovat s materiály a hodnotit je a také navrhovat své vlastní postupy i výukové materiály.
Postupná didaktická příprava v předmětech DA1P až DA3P vedoucí k získání odpovídající učitelské kvalifikace pro výuku AJ na prvním stupni ZŠ.
Předpoklady
Angličina na úrovni B1. Splnění předmětu DA1P.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Test

Prezenční studium: - účast na hodině (povolena maximálně jedna absence. Nutné informovat vyučujícího o plánované absenci předem.) - aktivní účast na hodině (včetně úkolů zadávaných extra). - průběžný projekt: přečíst si vědecký odborný článek umístěný na Moodle týkající se tématů kurzu + napsat/připravit si shrnutí tohoto článku. Obsah přečteného bude diskutován v rámci semináře. - průběžný projekt: mikrovýstup + zpětná vazba na mikrovýstup jiného studenta/jiné studentky (oboje po dohodě s vyučujícím zaslat na MOODLE, Google Doc, či mail) - zápočtový test (v průběhu kurzu a na konci kurzu, min. 70% pro každý jednotlivý test) Online výuka: - účast na online Google Meet setkání (jedna absence povolena, e-mailem je nutné informovat vyučujícího předem o plánované neúčasti) - aktivní účast na Google Meet setkáních - plnění úkolů (viz výše: čtení odborných článků, shrnutí přečteného, mikrovýstupy, zpětné vazby, ...) zadaných přes Moodle na každou lekci - splnění online testů (v průběhu a na konci kurzu, min. 70% pro každý jednotlivý test) Kombinované studium: Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro denní studenty, ať už v kontaktním, nebo online módu výuky. Literatura a další zdroje (viz Literatura a Obsah, opory) budou pravidelně umisťovány na MOODLE - je třeba sledovat Moodle. POZOR! Ústní prezentace bude nahrána studentem přímo ve výuce (v hodině aj vedené studentem), pokud nelze - nutná konzultace s vyučujícím předmětu, rozbor videa bude proveden s prezentujícím v konzultačních hodinách individuálně (čas po domluvě), v případě souhlasu studenta bude rozbor proveden přímo na hodině s komentářem vyučujícího i spolužáků, s videem nebude bez souhlasu studenta nijak dále nakládáno a nahrávka bude po rozboru smazána (pakliže nebude se studentem dohodnuto jinak). Při online módu bude nahrávána prezentace skrze webové rozhraní (Google Meet a jeho možnost nahrávání - ukládání videí na úložiště tul pouze pro potřeby zpětné vazby, následně smazáno
Doporučená literatura
  • Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.
  • Philips, S.. Young Learners. Oxford University Press, 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr