Předmět: Didaktika anglického jazyka 3

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika anglického jazyka 3
Kód předmětu KAJ/DA3K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obecně platné: Jazyk přednášky/kurzu: čeština a angličtina. Součástí výuky pravidelné mikrovýstupy, které budou nahrávány a analyzovány. Obsah schodný s denním studiem. Reflexe souvislé praxe. Plánování hodiny - opakování jazykových struktur používaných v hodině Mikrovýstupy (VAKOG - zrakový, sluchový, pohybový, čichový, chuťový typ výukových materiálů a styl prezentace/prezentační techniky; hodnocení spolužáky a reflexe.) Chyba a oprava chyby, testování: vyhodnocení, hodnocení, účel a typy testů, cíle testování Testování, analýza testů, typy testových otázek. Jazykové portfolio. Zápočtový test 1 - datum bude dohodnuto na prvním setkání Komunikativní přístup k výuce jazyka - principy, přístupy Úkolové vyučování a zaměření na aktivitu Projektová výuka v jazykových třída. Principy a analýza projektů. Integrace cizího jazyka a dalších předmětů Žáci se specifickými výukovými potřebami v jazykové třídě - oblasti problémů, jak se tyto problémy demonstrují Shrnutí a závěry Zápočtový test 2 - datum bude dohodnuto na prvním setkání Ústní zkouška: DA1P + DA2P + DA3P Pro rok 2022/2023 - individuální konzultace, více informací na: https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11567

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář
 • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Důraz se klade na plánování výuky, úkolové a tématické vyučování, projektovou práci, dramatizaci a také na testování, hodnocení, a sebehodnocení. Do programu je zařazena výuka cizího jazyka pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, materiály a také navrhnout své vlastní postupy i výukové materiály.
Postupná didaktická příprava v předmětech DA1K až DA3K vedoucí k získání odpovídající učitelské kvalifikace pro výuku AJ na prvním stupni ZŠ.
Předpoklady
AJ na úrovni B1-B2. Splnění předmětu DA2K.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

Předmět DA3K je zakončen zkouškou. Pro účast na předmětu je nutné mít splněna kurzy DA1K/DA2K. K získání zápočtu je nezbytné, aby studenti: - byli zaregistrováni v e-learningovém kurzu (Moodle) a splinili všechny předepsané domácí úkoly - aktivně pracovali v hodinách (povolena jedna absence, ale pouze po předchozí domluvě a z vážných důvodů) - součastí hodin i mikrovýstupy, které budou nahrávány a následně analyzovány - získali alespoň 70% z možných bodů v zápočtových testech (student, který se nedostaví na test a nedoloží závažné důvody nebude hodnocen), jedna opravná možnost pro každý test Doplňkový materiál je k dispozici v e-learningovém kurzu (Moodle). Mikrovýstupy umístit zde: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1asa2DdJH_nSQm9ifyWjDngDBSjjvemC2 zpětná vazba bude poskytnuta ve třídě podmínky zápočtových testů budou konzultovány s jednotlivci zvlášť Zkouška bude ústní a bude zahrnovat všechny oblasti probrané v předmětech DA1K, DA2K a DA3K.
Doporučená literatura
 • Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.
 • Crombie, M. Specific learning Difficulties. Belford: Ann Arbor Publishers, 1997.
 • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom. Longman, 1993.
 • Ioannou-Georgiou, S. and Pavou, P. Assessing Young Learners. Oxford: Oxford University Press, 2003.
 • Philips, S.. Young Learners. Oxford University Press, 1993.
 • Phillips,D et al. Projects with Young Learners. Oxford: Oxford University Press, 1999.
 • Pinter, A. Teaching Young Learners.. Oxford, 2006.
 • Vale, D. and Feunteum, A. Teaching Children English. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 • Willis, J. A Framework for Task-Based Learning. London: Longman, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr