Předmět: Didaktika anglického jazyka 3

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika anglického jazyka 3
Kód předmětu KAJ/DA3P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Jazyk přednášky/kurzu: čeština a angličtina. Součástí výuky pravidelné mikrovýstupy, které budou nahrávány a analyzovány. Týden 1: souvislá praxe Týden 2: souvislá praxe Týden 3: Reflexe souvislé praxe. Plánování hodiny - opakování jazykových struktur používaných v hodině Týden 4: Mikrovýstupy (VAKOG - zrakový, sluchový, pohybový, čichový, chuťový typ výukových materiálů a styl prezentace/prezentační techniky; hodnocení spolužáky a reflexe.) Týden 5: Chyba a oprava chyby, testování: vyhodnocení, hodnocení, účel a typy testů, cíle testování Týden 6: Testování, analýza testů, typy testových otázek. Jazykové portfolio. Týden 7: Zápočtový test 1 Týden 8: Komunikativní přístup k výuce jazyka - principy, přístupy Týden 9: Úkolové vyučování a zaměření na aktivitu Týden 10: Projektová výuka v jazykových třída. Principy a analýza projektů. Týden 11: Integrace cizího jazyka a dalších předmětů Týden 12: Žáci se specifickými výukovými potřebami v jazykové třídě - oblasti problémů, jak se tyto problémy demonstrují Týden 13: Shrnutí a závěry Týden 14: Zápočtový test 2 Ústní zkouška: DA1P + DA2P + DA3P

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář
 • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Důraz se klade na plánování výuky, úkolové a tématické vyučování, projektovou práci, dramatizaci a také na testování, hodnocení, a sebehodnocení. Do programu je také zařazena výuka cizího jazyka pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, materiály a také navrhnout své vlastní postupy i výukové materiály.
Postupná didaktická příprava v předmětech DA1P až DA3P vedoucí k získání odpovídající učitelské kvalifikace pro výuku AJ na prvním stupni ZŠ.
Předpoklady
Splnění DA2P.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Předmět DA3P je zakončen zkouškou. Pro účast na předmětu je nutné mít splněna kurzy DA1P/DA2P. K získání zápočtu je nezbytné, aby studenti: - byli zaregistrováni v e-learningovém kurzu (Moodle) a splinili všechny předepsané domácí úkoly - aktivně pracovali v hodinách (povolena jedna absence, ale pouze po předchozí domluvě a z vážných důvodů) - součastí hodin i mikrovýstupy, které budou nahrávány a následně analyzovány - získali alespoň 70% z možných bodů v zápočtových testech (student, který se nedostaví na test a nedoloží závažné důvody nebude hodnocen), jedna opravná možnost pro každý test Doplňkový materiál je k dispozici v e-learningovém kurzu (Moodle). Studenti si na vyučovací hodiny přinesou pracovní listy připravené v Moodlu. ONLINE mód: - byli zaregistrováni v e-learningovém kurzu (Moodle) a splinili všechny předepsané domácí úkoly - aktivně pracovali v hodinách vedených skrze Google Meet (povolena jedna absence, ale pouze po předchozí domluvě a z vážných důvodů) - součástí hodin mikrovýstupy, které budou analyzovány - získali alespoň 70% z možných bodů v zápočtových testech (student, který se nezúčastní online testování a nedoloží závažné důvody, nebude hodnocen), jedna opravná možnost pro každý test Doplňkový materiál je k dispozici v e-learningovém kurzu (Moodle). Studenti si na vyučovací hodiny připraví pracovní listy z Moodlu. Zkouška bude ústní a bude zahrnovat všechny oblasti probrané v předmětech DA1P, DA2P a DA3P.
Doporučená literatura
 • Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.
 • Crombie, M. Specific learning Difficulties. Belford: Ann Arbor Publishers, 1997.
 • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom. Longman, 1993.
 • Ioannou-Georgiou, S. and Pavou, P. Assessing Young Learners. Oxford: Oxford University Press, 2003.
 • Nash-Wortham, M. and Hunt, J. Take time. Stourbridge, 2000.
 • Philips, S.. Young Learners. Oxford University Press, 1993.
 • Phillips,D et al. Projects with Young Learners. Oxford: Oxford University Press, 1999.
 • Reilly, V. and Ward, S.M. Very young learners. Oxford, 1997.
 • Scott, W.A. and Ytreberg, L.H. Teaching English to Children. London, 1990.
 • Willis, J. A Framework for Task-Based Learning. London: Longman, 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr