Předmět: PAJ - didaktika anglického jazyka 4

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu PAJ - didaktika anglického jazyka 4
Kód předmětu KAJ/DA4P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Opakování Práce s heterogenní třídou: motivace, výukové styly, individualizace a diferenciace instrukcí Od tvoření kurikula k tvoření sylabu: kurikulum versus sylabus, RVP, zpětný design Tvoření sylabu pro angličtinu jako cizí jazyk: typy sylabů, kroky ve vytváření sylabu Autonomie žáka: atributy autonomního žáka, rozvoj odpovědnosti a autonomie Rozvoj učitele: praxe v reflektování, výzkum, náslech jako učební nástroj, sebehodnocení vlastního učitelského výkonu Kreativní učitel: charakteristizace kreativního učitele, efektivní prostředí třídy, dovednosti pro kreativní učení

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Seminář
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 35 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení vědomostí a upevnění kompetencí zaměřených na integrovaný rozvoj jazykových a studijních dovedností u dětí mladšího školního věku. V návaznosti na předchozí výuku v DA1K, DA2K a DA3K a předmětů v rámci specializace mají studenti příležitost seznámit se s tvorbu sylabů a plánováním výuky. Předmět se dále zaměří na současné trendy v TEYL, možnosti profesního rozvoje učitele, na metody a techniky výuky AJ v hetegoregenních třídách, audio-orální fázi výuky, podporu autonomie žáků a na kreativitu učitele.
Postupná didaktická příprava v předmětech DA1P až DA4P vedoucí k získání odpovídající učitelské kvalifikace pro výuku AJ na prvním stupni ZŠ.
Předpoklady
Angličtina na úrovni B2. Splnění předmětů DA1P až DA3P a všech předmětů specializace.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Systematické pozorování studenta, Písemná práce

Kurz je zakončen soubornou ústní zkouškou, která zahrnuje oblasti probírané jak v předmětech Specializace, tak i obecné didaktiky výuky AJ v předmětech DA1K, DA2K a DA3K. Součástí zkoušky je i krátký ústní pohovor v angličtině. Účast v kontaktních hodinách je povinná. (Povolena jedna absence.) Předmět je založen na principu mikrovýstupů a zpětných vazeb k těmto mikrovýstupům. Povinností studenta je připravit a předvést jeden mikrovýstup a poskytnout zpětnou vazbu na mikrovýstupy všech spolustudujících. Online režim: aktivní účast v hodinách (povolena jedna absence) + microteaching + feedback
Doporučená literatura
 • Breen, M. and Littlejohn, A. Classroom decision-making. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
 • Brumfit, Ch.et al. Teaching English to Children. Harlow: Longman, 1995.
 • Burns, A. Collaborative action research for English language teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 • Hinkel, E. (ed.). Culture in Second Language Teaching and Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hopkins, D. A. Teacher's Guide to Classroom Research.. Buckingham: Open University Press., 1993.
 • Kramsch, C. Context and Culture in Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 1993.
 • Morrison, B. The Autonomy Approach. Peaslake: Delta Publishing, 2014.
 • Philips, S.. Young Learners. Oxford University Press, 1993.
 • Prodromou, L. Mixed-ability Classes. London: MacMillan, 1992.
 • Scharle, A. Learner Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
 • Wilson, A. Creativity in Primary Education. London: SAGE publications, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr