Předmět: Dětská literatura

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Dětská literatura
Kód předmětu KAJ/DELNE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Příšovská Lucie, Mgr.
Obsah předmětu
Dětská literatura and její využití ve třídě, vývoj pohádek, moderní bajky, využití medií ve třídě, klasická britská fantasy literatura, moderní pohádky, drama.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na různé žánry dětské literatury a na témata a literární postavy dětské literatury anglicky mluvících zemí. Zabývá se také principy výběru relevantních ukázek dětské literatury a jejich aplikací v hodinách anglického jazyka.
Základní předmět o lituratuře pro děti psané v AJ.
Předpoklady
AJ na úrovni B2

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Studenti mají povinnost zapsat si kurz Dětské literatury (DELNE_MM) na Moodlu, jelikož jim prostřednictvím tohoto kurzu budou prezentovány další informace a materiály. Studenti budou hodnoceni na základě jejich aktivní účasti na seminářích, přípravy a uskutečnění plánu vyučovací hodiny, odevzdání portfolia s aktivitami týkajícími se dětské literatury, a písemného testu. Kredity budou uděleny těm, kteří za a) včas odevzdají požadované úkoly a materiály, které budou odpovídat danému zadání, a současně, za b) dosáhnou minimálně 70% z písemného testu. Studentům jsou povoleny dvě absence v seminářích (pokud možno, plánované absence by měly být omlouvány předem).
Doporučená literatura
  • Bassnet, S., Grundy, P. Language Through Literature. Longman, 1993.
  • Collie, J. and S. Slater. Literature in the Language Classroom.. Cambridge Universit Press, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr