Předmět: Didaktika AJ 3

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika AJ 3
Kód předmětu KAJ/DI1NE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
 • Khodaverdi Neda, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Programme: Week 1: ELT basic terms, concepts and methods. Week 2: learner variables (cognitive and affective factors: age, prior (second language) knowledge, attitudes and motivation, intelligence, etc.) Week 3: Lesson planning, design/stages. Lesson aims/objectives. Week 4: Classroom management. Week 5: Classroom language. TEST Week 6: Teaching language system: pronunciation (phonology) Week 7: Teaching language system: pronunciation (phonology) Week 8: Teaching language system: vocabulary Week 9: Teaching language system: vocabulary Week 10: Teaching language system: grammar Week 11: Teaching language system: grammar Week 12: Teaching language system: discourse Week 13: Introduction to teaching language skills: receptive skills - listening, reading, productive skills - speaking, writing Week 14: TEST Výuka pro kombinované studium bude rozdělena do 4 bloků, ve kterých budou probírány výše uvedené oblasti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, Samostudium studentů
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy výuky anglického jazyka a představit techniky a strategie rozvoje jazykového systému rozšířením znalostí moderních principů prezentace, nácviku a upevňování gramatiky a slovní zásoby. Studenti budou seznámeni s metodami prezentace socio-kulturních faktorů anglicky mluvících zemí. Budou schopni pochopit vztah mezi teorií a praxí výuky anglickému jazyku skrze reflexi zkušeností jako žáků a studentů učitelství anglického jazyka/učitelů v rámci pedagogických praxí. Teoretické a praktické znalosti budou využity pro efektivní plánování, a to jak jednotlivých aktivit, tak celých vyučovacích bloků. Předmět je dále zaměřen na základní techniky a strategie využitelné pro výuku cizího jazyka.
Postupná didaktická příprava v předmětech DI1NE až DI4NE vedoucí ke způsobilosti vyučovat AJ na druhém stupni ZŠ.
Předpoklady
Znalosti didaktiky v rozsahu dvou povinných předmětů Bc studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

K získání zápočtu je nutné, aby: - se studenti zaregistrovali do -online komponenty kurzu (Moodle) - aktivně se zúčastnili seminářů (2 absence jsou povoleny) - získali minimálně 70% v zápočtovém testu ( (student, který se nedostaví na test a nedoloží závažné důvody nebude hodnocen, pokud studenti získají alespoň 30% z možných bodů mjaí právo na opravu)
Doporučená literatura
 • Alderson, C. Assessing Reading.. Cambridge, 2000.
 • Buck, G. Assessing Listening. Cambridge, 2001.
 • Glyn, H.; Moate, J.; Raatikainen, T. Practical Classroom English.. Oxford, 2007.
 • Gower, R. D.; Philips, D.; Walters, S. Teaching Practice Handbook.. Oxford, 1995.
 • Gower, Roger, et al. Teaching Practice Handbook. Oxford, 2005.
 • Hancock, M. Singing Grammar.. Cambridge, 2013.
 • Harmer, J. How to Teach English.. Harlow, 1998.
 • Harmer, J. The Practice of English Language Teaching.. Longman, 1991.
 • Choděra, R. Didaktika cizích jazyků: úvod do vědního oboru.. Praha, 2013.
 • Janíková, V. Výuka cizích jazyků.. Praha, 2011.
 • Scrivener, J. Learning Teaching. London, 2011.
 • Thornbury, S. How to teach grammar.. Harlow, 1999.
 • Thornbury, S. How to Teach Vocabulary.. Harlow, 2002.
 • Ur, P. A Course in Language Teaching.. Cambridge, 2012.
 • Ur, P. Penny Ur's 100 Teaching Tips. Cambridge, 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr