Předmět: Didaktika anglického jazyka 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika anglického jazyka 1
Kód předmětu KAJ/DI1NM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Více detailů na: prezenční studium - https://docs.google.com/document/d/1YQMdMgeR1RksIexEVUkmSVUqEh9ZMYWud27C63HOfPk/edit kombinované studium - https://docs.google.com/document/d/17uxscLBJTMDSBV4Z_tUrhyI3LUhYybTKWQPVzxBP8mc/edit https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11569 Obecný obsah a opory: Prezenční studium (14 týdnů výuky, 1 přednáška + 1 seminář) 1. Didaktika anglického jazyka: základní termíny, metody, strategie, žák a jeho proměnné (včetně kognitivních variabilit) - přednáška 2. Didaktika anglického jazyka: základní termíny, metody, strategie, žák a jeho proměnné (včetně kognitivních variabilit) - seminář 3. Jazyk ve třídě (včetně instrukcí), vedení třídy - přednáška 4. Jazyk ve třídě (včetně instrukcí), vedení třídy - seminář 5. Plánování hodiny (průběh, fáze, cíle hodiny) - přednáška 6. Plánování hodiny (průběh, fáze, cíle hodiny) - seminář 7. Výuka jazyka - slovní zásoba - přednáška 8. Výuka jazyka - slovní zásoba - seminář 9. Výuka jazyka - gramatika - přednáška 10. Výuka jazyka - gramatika - seminář 11. Výuka jazykového systému - slovní zásoba/gramatika - přednáška 12. Výuka jazykového systému - slovní zásoba/gramatika - seminář 13. Jazykové uvědomělost/povědomí. Socio-kulturní aspekty výuky anglického jazyka. Procvičování (nového) jazyka - přednáška 14. Jazykové uvědomělost/povědomí. Socio-kulturní aspekty výuky anglického jazyka. Procvičování (nového) jazyka - seminář Kombinované studium: Podle počtu výukových bloků budou témata rozdělena na cca tři - čtyři celky. Obsahově bude pokryto to stejné, co u denního studia. 1. Didaktika anglického jazyka: základní termíny, metody, strategie, žák a jeho proměnné (včetně kognitivních variabilit) 2. Plánování hodiny (průběh, fáze, cíle hodiny). Jazyk ve třídě (včetně instrukcí), vedení třídy. 3. Výuka jazyka - slovní zásoba/gramatika 4. Jazykové uvědomělost/povědomí. Socio-kulturní aspekty výuky anglického jazyka. Procvičování (nového) jazyka. Základní literatura: Gower, Roger, et al. 2005. Teaching Practice Handbook. Oxford: Macmillan. Harmer, Jeremy. 2015. The practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education Limited. Scrivener, Jim. 2011. Learning Teaching. London: Macmillan. Ur, P. 2012. A Course in Language Teaching. Cambridge, New York: CUP Doporučená literatura: Brown, Douglas. 2014. Principles of Language Learning and Teaching. Fourth edition. Pearson Longman. Doff, Adrian. 1992. Teach English. Teacher's Workbook. Trainer's Handbook. Cambridge: Cambridge University Press. Celce-Murcia, Marianne. 2014. Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston: Heinle Cengage Learning. Hancock, Mark. 2013. Singing Grammar. Cambridge: CUP. Janíková, Věra. 2011. Výuka cizích jazyků. Praha: Grada Publishing. Choděra, Radomír. 2013. Didaktika cizích jazyků: úvod do vědního oboru. Praha: Academia. Další: Gower, R. D.; Philips, D.; Walters, S. (1995). Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann. Harmer, J. (2002). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman. Literatura a další zdroje budou pravidelně umisťovány na MOODLE https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11569

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Přednáška, Seminář
Výstupy z učení
Prohloubení a rozšíření znalostí moderních zásad prezentace, procvičování a upevňování učiva v oblasti gramatiky a slovní zásoby. Seznámení s metodami prezentace sociokulturního prostředí a reálií zemí mluvících cílovým jazykem. Porozumění vztahům mezi teorií a praxí výuky anglického jazyka prostřednictvím reflexe a analýzy vlastní zkušenosti v roli žáka, výukové činnosti během průběžné pedagogické praxe a cílených náslechů v rámci výstupů/mikrovýstupů, ať už při DI1NM či při pedagogické praxi. Využití teoretických poznatků a praktické zkušenosti k efektivnímu plánování výuky v hodině AJ s postupem od jednotlivých aktivit k plánování celé hodiny
Postupná didaktická příprava v předmětech DI1NM až DI4NM vede ke způsobilosti vyučovat anglický jazyk na druhém stupni ZŠ či na školách středních.
Předpoklady
Kurz předpokládá znalosti základů didaktiky anglického jazyka získané během bakalářského studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Prezenční studium: - účast na hodině (povoleny maximálně dvě absence. Nutné informovat vyučujícího o plánované absenci předem.) - aktivní účast na hodině (včetně úkolů zadávaných extra). - průběžný projekt: přečíst si vědecký odborný článek umístěný na Moodle týkající se tématů kurzu + obsah článku diskutovat na následujícím setkání. - průběžný projekt: mikrovýstup + zpětná vazba na mikrovýstup jiného studenta/jiné studentky; mikrovýstup (podklady k mikrovýstupu) nahrát na: denní studenti - https://drive.google.com/drive/folders/1PVEQQxhi4GelJwiOkwn-WRt25JRAOBjS?ths=true kombinovaní studenti - https://drive.google.com/drive/folders/1wfrq9SjjZ1vfEtk_uhJDbaSpwlUKq9ux?ths=true zpětná vazba: prezenční studium - https://docs.google.com/document/d/1YQMdMgeR1RksIexEVUkmSVUqEh9ZMYWud27C63HOfPk/edit kombinované studium - https://docs.google.com/document/d/17uxscLBJTMDSBV4Z_tUrhyI3LUhYybTKWQPVzxBP8mc/edit - zápočtový test (v průběhu kurzu (min. 70 %) a na konci kurzu (min. 70%)) Kombinované studium: Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro denní studenty. Literatura a další zdroje (viz Literatura a Obsah, opory) budou pravidelně umisťovány na MOODLE - je třeba sledovat Moodle https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11569
Doporučená literatura
  • Gower, Roger, et al. Teaching Practice Handbook. Oxford: Macmillan, 2005.
  • Harmer, Jeremy. The practice of English Language Teaching.. Harlow: Pearson Education Limited., 2015.
  • Scrivener, Jim. Learning Teaching.. London: Macmillan., 2011.
  • Ur, Penny. A Course in Language Teaching.. Cambridge, New York: CUP, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr