Předmět: Didaktika AJ 4

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika AJ 4
Kód předmětu KAJ/DI2NE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Přednáška/Seminář: Výuka jazykového systému (25.02. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) 2. Přednáška/Seminář: Rozvoj dovednosti poslechu v AJ (03.03. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů 3. Přednáška/Seminář: Rozvoj dovednosti čtení v AJ (10.03. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů 4. Přednáška/Seminář: Rozvoj mluvení v AJ (17.03. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů 5. Přednáška/Seminář: Rozvoj dovednosti psaní v AJ (24.03. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů 6. Přednáška/Seminář: Práce s chybou, zpětná vazba (31.03. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů 7. Přednáška/Seminář: Testování a hodnocení (07.04. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů 8. Přednáška/Seminář: Testování a hodnocení (14.04. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů TEST (jedna oprava povolena) 9. Přednáška/Seminář: Žáci předškolního věku (21.04. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů 10. Přednáška/Seminář: Žáci mladšího školního věku (28.04. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů 11. Přednáška/Seminář: Žáci staršího školního věku (05.05. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů 12. Přednáška/Seminář: Výuka AJ u dospělých (21.04. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů Lecture 13. Přednáška/Seminář: Heterogenní třídy (21.04. Přednáška 45 min/Seminář 45 min) + Mikrovýstupy studentů 14. TEST (jedna oprava povolena) (26.05.) U kombinovaného studia bude výuka probíhat v třech blocích, obsahově bude stejná jako u denního studia.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zdůraznit význam chyby ve vyučovacím procesu. Studenti si osvojí základní techniky opravy chyb mluveného a psaného projevu a způsoby hodnocení výkonu žáka. Další oblasti probírané v tomto semestru jsou metody testování, stanovení kriterií hodnocení a vyhodnocení efektivity testů. Pozornost je též věnována technikám práce v heterogenních třídách a zvláštnostem výuky žáků mladšího školního věku a žáků s poruchami učení.
Postupná didaktická příprava v předmětech DI1NE až DI4NE až po připravenost vyučovat AJ na druhém stupni ZŠ.
Předpoklady
Znalosti a dovednosti z předmětu DI1NE. (Není nutné mít splněny kredity s těchto předmětů.)

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta, Písemná práce

!DI2NE je kurz staré akreditace - přejděte k DI2NM! Prezenční studium: - účast na hodině (povoleny maximálně dvě absence. Nutné informovat vyučujícího o plánované absenci předem.) - aktivní účast na hodině (včetně úkolů zadávaných extra). - průběžný projekt: přečíst si vědecký odborný článek umístěný na Moodle týkající se tématů kurzu, a to jednou za dva týdny + napsat shrnutí tohoto článku. Obsah přečteného bude diskutován v rámci semináře. - průběžný projekt: mikrovýstup + zpětná vazba na mikrovýstup jiného studenta/jiné studentky a další - zápočtový test (v průběhu kurzu a na konci kurzu) Online výuka: - účast na online Google Meet setkání (dvě absence povoleny, e-mailem je nutné informovat vyučujícího předem o plánované neúčasti) - aktivní účast na Google Meet setkáních - plnění úkolů (viz výše: čtení odborných článků, shrnutí přečteného, mikrovýstupy, zpětné vazby, ...) zadaných přes Moodle na každou lekci - splnění online testů (v průběhu a na konci kurzu, min. 70% pro každý jednotlivý test) Kombinované studium: Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro denní studenty, ať už v kontaktním, nebo online módu výuky. Literatura a další zdroje (viz Literatura a Obsah, opory) budou pravidelně umisťovány na MOODLE - je třeba sledovat Moodle. POZOR! Ústní prezentace bude nahrávána na videokameru katedry anglického jazyka, rozbor videa bude proveden s prezentujícím v konzultačních hodinách individuálně (čas po domluvě), v případě souhlasu studenta bude rozbor proveden přímo na hodině s komentářem vyučujícího i spolužáků, s videem nebude bez souhlasu studenta nijak dále nakládáno a nahrávka bude po rozboru smazána (pakliže nebude se studentem dohodnuto jinak). Při online módu bude nahrávána prezentace skrze webové rozhraní (Google Meet a jeho možnost nahrávání - ukládání videí na nahravky.tul.cz Pro kombinované studium: Požadavky na studenta:*docházka, aktivní účast ve výuce, domácí příprava, ústní prezentace (15 minut, na vybrané téma)*, dva písemné testy (minimálně nutno dosáhnout 70%). Ústní prezentace bude nahrána studentem přímo ve výuce (v hodině aj vedené studentem), pokud nelze - nutná konzultace s vyučujícím předmětu, rozbor videa bude proveden s prezentujícím v konzultačních hodinách individuálně (čas po domluvě), v případě souhlasu studenta bude rozbor proveden přímo na hodině s komentářem vyučujícího i spolužáků, s videem nebude bez souhlasu studenta nijak dále nakládáno a nahrávka bude po rozboru smazána (pakliže nebude se studentem dohodnuto jinak).
Doporučená literatura
 • Alderson, C. J.; Clapham, C.; Wall, D. Language Test Construction and Evaluation.. Cambridge, 1995.
 • Alderson, C. J.; Clapham, C.; Wall, D. Language Test Construction and Evaluation. CUP, 1995.
 • Bachman, L. F. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford, 1991.
 • Bachman, L. F.; Palmer, A. S. Language Testing in Practice. Oxford, 2005.
 • Edge, J. Mistakes and Correction.. Longman, 1990.
 • Gower, R.D.; Philips, D.; Walters, S. Teaching Practice Handbook. Oxford, 1995.
 • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom. London, 1993.
 • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom. Longman, 1993.
 • Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. Harlow, 2015.
 • Heaton, J. B. Classroom testing. London, 1990.
 • Heaton, J. B. Writing English Language Tests. London, 1990.
 • Ondráková, J. (a kol.). Vzdělávání seniorů a jeho specifika. Červený kostelec, 2012.
 • Ondráková J. Chyba a výuka cizích jazyků. Hradec Králové, 2014.
 • Prodromou, L. Mixed Ability Classes. Macmillan, 1992.
 • Rogers, A. Teaching adults. Philadelphia, 2002.
 • Scrivener, J. Learning Teaching. Oxford, 2011.
 • Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Praha, 1999.
 • Thornbury, S. How to teach grammar. Harlow, 1999.
 • Ur, P. A Course in Language Teaching. Cambridge, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr