Předmět: Didaktika anglického jazyka 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika anglického jazyka 2
Kód předmětu KAJ/DI2NM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
  • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Program Denní studenti (14 týdnů, 14 seminářů) 1. Rozvoj poslechu 2. Hodina poslechu, fáze poslechu, poslechové aktivity. 3. Rozvoj čtení 4. Hodina čtení, fáze čtení, aktivity rozvíjející čtení 5. Rozvoj mluvení 6. Hodina zaměřená na rozvoj mluvení, fáze a aktivity 7. Rozvoj psaní 8. Hodina zaměřená na rozvoj psaní, fáze a aktivity 9. Integrace 10. Výuka heterogenní třídy 11. Výuka výslovnosti 12. Hodina zaměřená na rozvoj výslovnosti, postupy a aktivity 13. Práce s chybou, opravy chyb, kategorizace chyb, techniky 14. Poskytování zpětné vazby: typy a strategie Kombinované studium: Podle počtu výukových bloků budou témata rozdělena na cca tři - čtyři celky. Obsahově bude pokryto to stejné, co u denního studia. Pro více informací (platné pro LS 2022/2023): MOODLE KAJ/DI2NM - Didaktika anglického jazyka 2 (2022) https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11570 Google Docs - Schedule denní https://docs.google.com/document/d/1Zwh6Dy-s63ZolipwqBVaJo6V39dG68ivNgn_DnYatic/edit kombi https://docs.google.com/document/d/1khk_XNuTjTjiQk3bJf3Ne8ggv-GqFfi5MVlnXTBv9ZE/edit Google Docs - Requirements denní https://docs.google.com/document/d/1qmqGY3DTDdtuLiR3MGNVXI2NVXcKDRmdsY-elANGvhk/edit kombi https://docs.google.com/document/d/1apyAiMa9fxWekKUP7SU8Y1dBqZoRBnwrBFJXJHa5op0/edit Google Docs - Feedback denní https://docs.google.com/document/d/17Rbx8XjUdP4pBFkGyBe3bbR2J-U_v0GYSNHLhX3OroI/edit kombi https://docs.google.com/document/d/1kGHA8lVhid8sHgnEUk5gYWu4nJj1SAvrUw-6_O9qz8I/edit Google Drive - Microteaching videos denní https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ONsYSRT7FN1jHVYQQ7qMclJjChhnxKuP kombi https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13WzKDUUWnmQ9UV7IBitJyX91ZPZhP1Vs Activity template denní https://docs.google.com/document/d/19697lnxoPlTEFOh2VNa_ff9Jy7WDyGMMoqyl7g_lRyA/edit kombi https://docs.google.com/document/d/1b0yWEVJ4gWDxGiP8O0NRIXenilEsnxK4DPZ-NK1TFaE/edit

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Přednáška, Seminář
Výstupy z učení
Prohloubení a rozšíření znalostí moderních zásad prezentace, procvičování a upevňování učiva v oblasti rozvíjení jazykových prostředků a v oblasti dalších témat z DI1NM. Rozšíření znalostí získaných v rámci bakalářského studia ohledně rozvoje řečových dovedností ve výuce anglického jazyka (rozvoj poslechu, čtení, mluvení a psaní). Studenti budou nově seznámeni s tématem integrace. Budou dále rozvíjet práci s žákem a jeho proměnnými a to v souvislosti s výukou heterogenních tříd. Program je dále zaměřen na výuku výslovnosti, práci s chybou a jejich opravování.
Postupná didaktická příprava v předmětech DI1NM až DI4NM vede ke způsobilosti vyučovat anglický jazyk na druhém stupni ZŠ či na školách středních.
Předpoklady
Znalosti a dovednosti z předmětu DI1NM. (Není nutné mít splněny kredity s těchto předmětů.)

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Prezenční studium: - účast na hodině (povoleny maximálně dvě absence. Nutné informovat vyučujícího o plánované absenci předem.) - aktivní účast na hodině (včetně úkolů zadávaných extra). - průběžný projekt: mikrovýstup + zpětná vazba na mikrovýstup ostatních studentů (oboje po dohodě s vyučujícím zaslat na MOODLE, Google Doc, či mail) - zápočtový test (v průběhu kurzu a na konci kurzu, min. 70% pro každý jednotlivý test) extra: - průběžný projekt: přečíst si vědecký odborný článek umístěný na Moodle týkající se tématů kurzu + napsat/připravit si shrnutí tohoto článku a přednést v rámci mikrovýstupu. Obsah přečteného bude diskutován v rámci semináře. Kombinované studium: Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro denní studenty Literatura a další zdroje budou pravidelně umisťovány na MOODLE - je třeba sledovat Moodle. POZOR! Ústní prezentace bude nahrána studentem přímo ve výuce (v hodině aj vedené studentem), pokud nelze - nutná konzultace s vyučujícím předmětu, rozbor videa bude proveden s prezentujícím přímo na hodině a po hodině s komentářem vyučujícího i spolužáků, s videem nebude bez souhlasu studenta nijak dále nakládáno a nahrávka bude po rozboru smazána (pakliže nebude se studentem dohodnuto jinak). Povinná literatura: Gower, Roger, et al. 2005. Teaching Practice Handbook. Oxford: Macmillan. Harmer, Jeremy. 2015. The practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education Limited. Scrivener, Jim. 2011. Learning Teaching. London: Macmillan. Ur, Penny. 2012. A Course in Language Teaching. Cambridge, New York: Cambridge University Press. Doporučená literatura: Celce-Murcia, Marianne. 2014. Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston: Heinle Cengage Learning. Dudley, Edmund, and Erika Osváth. 2016. Mixed-Ability Teaching. Oxford: Oxford University Press. McCarter, Sam, and Norman Whitby. 2007. Reading skills. Oxford: Macmillan. Harmer, Jeremy. 2004. How to teach writing. Harlow: Longman. Hancock, Mark.1995. Pronunciation games. Cambridge: Cambridge University Press. Hess, Natalie, Thornbury, Scott, and Penny Ur. 2001 Teaching Large Multilevel Classes. Cambridge: Cambridge University Press. Heathfield, David. 2017. Storytelling with our students. Delta Publishing. Kelly, Gerald. 2000. How to teach pronunciation. Harlow: Longman. Marks, Jonathan, and Tim Bowen. 2012. The book of pronunciation. Peaslake: Delta Publishing Prodromou, Luke. 1992. Mixed Ability Classes. London: Macmillan. Reilly, Jackie, et al. 2005. Writing with Children. Oxford: Oxford University Press. Thaine, Craig. 2010. Teacher Training Essentials. Cambridge: Cambridge University Press. Thornbury, Scott. 2005. How to Teach Speaking. Harlow: Longman. Thornbury, Scott, and Peter Watkins. 2007. The CELTA Course: certificate in English language teaching to adults. Cambridge: Cambridge University Press. Ur, Penny. 2018. Teaching and Developing Reading Skills. Cambridge: Cambridge University Press. Wilson, JJ. 2016. How to Teach Listening. Harlow: Pearson.
Doporučená literatura
  • Gower, Roger, et al. Teaching Practice Handbook. Oxford, 2005.
  • Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. Harlow, 2015.
  • Scrivener, J. Learning Teaching. Oxford, 2011.
  • Ur, P. A Course in Language Teaching.. Cambridge, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr