Předmět: Didaktika AJ 5

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika AJ 5
Kód předmětu KAJ/DI3NE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Khodaverdi Neda, Mgr. Ph.D.
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
September 26 - no class (teaching placement) October 10 - no class (teaching placement) October 24 - introduction, organisation + testing (no microteaching) November 7 - testing + assessment (two microteaching sessions) Stejskalová (testing) November 21 - motivation + resources and materials (two microteaching sessions) December 5 - teaching methods (solo/tandem/group/video microteaching) December 19 - learner autonomy + cultural awareness (two microteaching sessions) January 2 - no class (academic term schedule change) Kombinované studium: V rámci kombinovaného studia budou zpracována stejná témata jako u denních studentů. Doporučená literatura: Brown, H. (1994). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Byram, M. (2004). Routledge Encyclopaedia of Language Teaching and Learning. London: Routledge. Fisher, R. (2011). Ucime deti myslet a ucit se: prakticky pruvodce strategiemi vyucovani. Praha: Portal. Howatt, A. P. R.; Widdowson, H. G. (2004). A History of English Language Teaching. Oxford: OUP. Johnson, D. W.; Johnson, R. T. (1994). Learning Together and Alone. Boston: Allyn and Bacon. Krashen, S. D. (1988). Second Language Acquisition and Second Language Teaching. NY: Prentice-Hall. Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: OUP. Littlewood, W. (1981). Communicative Language Teaching: An Introduction. Cambridge: CUP. Mehisto, P.; Marsh, D; Frigols, M. J. (2008). Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Oxford: Macmillan. Nunan, D. (2004). Task-Based Language Teaching. Cambridge: CUP. Richards, J.; Rogers, T. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: CUP. Richards, J. C.; Renandya, W. A. (2002). Methodology in Language Teaching. An Anthology of Current Practice. Cambridge: CUP. Stern, H. H. (1983). Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: OUP. Van den Branden, K. (ed.) (2006). Task-Based Language Education: From Theory to Practice. Cambridge: CUP. Williams, M.; Burden, R. (1997). Psychology for Language Teachers. Cambridge: CUP. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, assessment (2001). Council of Europe. Cambridge: CUP. Ur, P. (2012). A Course in English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se škálou běžně používaných metod a přístupů k výuce cizího jazyka. V rámci jednotlivých metod jsou probírány hlavní teoretické principy, které potom studenti prakticky aplikují.
Postupná didaktická příprava v předmětech DI1NE až DI4NE vedoucí vedoucí k získání odpovídající učitelské kvalifikace pro výuku AJ na druhém stupni ZŠ.
Předpoklady
Splnění povinného předmětu DI2NE.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Systematické pozorování studenta, Písemná práce

Aktivní účast na kurzu, včetně přečtení zadaných kapitol a článků a sledování materiálů/úkolů na Moodle Závěrečná práce: Recenze odborné knihy z didaktiky anglického jazyka: vyberte si knihu z didaktiky aj (online nebo v tištěné podobě), napište recenzi této knihy a odevzdejte ji skrze Moodle nejpozději do konce 14. týdne. Výběr knihy je nutné prokonzultovat s vyučujícím. Ústní zkouška: Přečtěte si dva odborné články z oblasti didaktiky anglického jazyka a diskutujte o obsahu z vašeho úhlu pohledu během ústní zkoušky. Články je nutné e-mailem zaslat učiteli nejpozději do 10. týdne. Zápočtový test: Zápočtový test se bude psát ve 14. týdnu = nutno dosáhnout 70% (povolen jeden opravný pokus) Online mód: - účast na online Google Meet setkání (dvě absence povoleny - e-mailem sdělte učiteli předem, že nebudete přítomni) - activní účast na online Google Meet setkáních - pravidelné sledování Moodle každou lekci Kombinovaní studenti: Pro kombinované studenti platí stejné požadavky jako pro denní studenti, a to jak pro online, tak pro osobní setkávání.
Doporučená literatura
 • -. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, assessment. Cambridge, 2001.
 • Haycraft, J. An Introduction to English Language Teaching.. Longman.
 • Brown, H. D. Principles of Language Learning and Teaching.. Prentice Hall, 1992.
 • Byram, M. Routledge Encyclopaedia of Language Teaching and Learning.. London, 2004.
 • Celce-Murcia, M. Teaching English as a Secon Language. Heinle and Heinle.
 • Fisher, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha, 2011.
 • Howatt, A. P. R.; Widdowson, H. G. A History of English Language Teaching.. Oxford, 2004.
 • Johnson, D. W.; Johnson, R. T. Learning Together and Alone.. Boston, 1994.
 • Krashen, S. D. Second Language Acquisition and Second Language Teaching.. New York, 1988.
 • Larsen-Freeman, D. Techniques and Principles in Language Teaching.. Oxford, 2000.
 • Littlewood, W. Communicative Language Teaching: An Introduction.. Cambridge, 1981.
 • Mehisto, P.; Marsh, D; Frigols, M. J. Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education.. Oxford, 2008.
 • Nunan, D. Task-Based Language Teaching.. Cambridge, 2004.
 • Richards, J. C.; Renandya, W. A. Methodology in Language Teaching. An Anthology of Current Practice.. Cambridge, 2002.
 • Richards, J.; Rogers, T. Approaches and Methods in Language Teaching.. Cambridge, 2001.
 • Stern, H.H. Fundamental Concepts of Language Teaching.. Oxford, 1983.
 • Ur, P. A Course in English Language Teaching.. Cambridge, 2012.
 • Van den Branden, K. (ed.). Task-Based Language Education: From Theory to Practice.. Cambridge, 2006.
 • Williams, M.; Burden, R. Psychology for Language Teachers.. Cambridge, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr