Předmět: Didaktika AJ 4

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika AJ 4
Kód předmětu KAJ/DI4NE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Typy sylabů 2. Postup při tvorbě osnov 3. Společný evropský referenční rámec, RVP, ŠVP 4. Akční výzkum 5. Autonomie v jazykovém učení + další relevantní témata a shrnutí Kombinované studium: 1. typy sylabů, postup při tvorbě osnov, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, RVP, ŠVP¨ 2. akční výzkum, autonomie v jazykovém učení + další relevantní témata a shrnutí

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 23 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 23 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s kurikulárními dokumenty, které se vztahují k výuce cizích jazyků v České republice a v Evropě. Důraz je také kladen na analýzu druhů učebních plánů a principy jejich tvorby. Pozornost je věnována i zásadám provádění akčního výzkumu ve třídě a jeho úlohy v procesu inovace a dalšího odborného růstu učitele.
Postupná didaktická příprava v předmětech DI1NE až DI4NE až po připravenost vyučovat AJ na druhém stupni ZŠ.
Předpoklady
Znalosti a dovednosti získané v DI1NE, DI2NE a DI3NE. (Není nutné mít splněny kredity s těchto předmětů.)

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Prezenční studium: - účast na hodině (povolena maximálně jedna absence. Nutné informovat vyučujícího o plánované absenci předem.) - aktivní účast na hodině (včetně úkolů zadávaných extra). - průběžný projekt: přečíst si vědecký odborný článek umístěný na Moodle týkající se tématů kurzu + napsat/připravit si shrnutí tohoto článku. Obsah přečteného bude diskutován v rámci semináře. - průběžný projekt: mikrovýstup + zpětná vazba na mikrovýstup jiného studenta/jiné studentky (oboje po dohodě s vyučujícím zaslat na MOODLE, Google Doc, či mail) - zápočtový test (v průběhu kurzu a na konci kurzu, min. 70% pro každý jednotlivý test) Online výuka: - účast na online Google Meet setkání (jedna absence povolena, e-mailem je nutné informovat vyučujícího předem o plánované neúčasti) - aktivní účast na Google Meet setkáních - plnění úkolů (viz výše: čtení odborných článků, shrnutí přečteného, mikrovýstupy, zpětné vazby, ...) zadaných přes Moodle na každou lekci - splnění online testů (v průběhu a na konci kurzu, min. 70% pro každý jednotlivý test) Kombinované studium: Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro denní studenty, ať už v kontaktním, nebo online módu výuky. Literatura a další zdroje (viz Literatura a Obsah, opory) budou pravidelně umisťovány na MOODLE - je třeba sledovat Moodle. POZOR! Ústní prezentace bude nahrána studentem přímo ve výuce (v hodině aj vedené studentem), pokud nelze - nutná konzultace s vyučujícím předmětu, rozbor videa bude proveden s prezentujícím v konzultačních hodinách individuálně (čas po domluvě), v případě souhlasu studenta bude rozbor proveden přímo na hodině s komentářem vyučujícího i spolužáků, s videem nebude bez souhlasu studenta nijak dále nakládáno a nahrávka bude po rozboru smazána (pakliže nebude se studentem dohodnuto jinak). Při online módu bude nahrávána prezentace skrze webové rozhraní (Google Meet a jeho možnost nahrávání - ukládání videí na úložiště tul pouze pro potřeby zpětné vazby, následně smazáno
Doporučená literatura
 • Alderson, C. J.; Clapham, C.; Wall, D. Language Test Construction and Evaluation. CUP, 1995.
 • Edge, J. Mistakes and Correction.. Longman, 1990.
 • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom. Longman, 1993.
 • Nation, I. S. P., & Macalister, J. Language Curriculum Design.. London, 2009.
 • Nunan, D. Language Teaching: Syllabus Design. Oxford, 1988.
 • Prodromou, L. Mixed Ability Classes. Macmillan, 1992.
 • Richards, J.C. Curriculum development in language teaching.. Cambridge, 2001.
 • Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Praha, 1999.
 • White, R. V. The ELT curriculum: Design, innovation and management. Oxford, 1988.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr