Předmět: Didaktika anglického jazyka 4

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika anglického jazyka 4
Kód předmětu KAJ/DI4NM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
  • Khodaverdi Neda, Mgr. Ph.D.
  • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
Program Denní studium (2 hodina cvičení, počet týdnů určen harmonogramem státních závěrečných zkoušek) Pořadí témat bude určeno vyučujícím. 1. Specifika výuky angličtiny pro mladší školní věk 2. ICT ve výuce 3. Současné přístupy k výuce anglického jazyka. 4. Angličtina pro specifické účely. 5. Výuka žáků se specifickými výukovými potřebami 6. Vybrané problémy při výuce a vzdělávání. 7. Hry ve výuce angličtiny Kombinované studium: Podle počtu výukových bloků budou témata rozdělena na cca tři - čtyři celky. Obsahově bude pokryto to stejné, co u denního studia. 1. Současné přístupy k výuce anglického jazyka. Vybrané problémy při výuce a vzdělávání. 2. Specifika výuky angličtiny pro mladší školní věk. Hry ve výuce angličtiny. 3. ICT ve výuce. Angličtina pro specifické účely. 4. Výuka žáků se specifickými výukovými potřebami. Compulsory literature: Gower, Roger, et al. 2005. Teaching Practice Handbook. Oxford: Macmillan. Harmer, Jeremy. 2015. The practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education Limited. Scrivener, Jim. 2011. Learning Teaching. London: Macmillan. Ur, Penny. 2012. A Course in Language Teaching. Cambridge, New York: Cambridge University Press. Recommended literature: Cameron, Lynne. 2001. Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press. Cameron, Lynne, and Penny McKay. 2017. Bringing Creative Teaching Into the Young Learner Classroom. Oxford: Oxford University Press. Clandfield, Lindsay, and Luke Prodromou. 2007. Dealing with Difficulties: Solutions, Strategies, and Suggestions for Successful Teaching. Delta Publishing. Daloiso, Michele. 2017. Supporting Learners with Dyslexia in the ELT Classroom. Oxford: Oxford University Press. Delaney, Marie. 2016. Special Educational Needs. Oxford: Oxford University Press. Dudley-Evans, Tony, and Maggie-Jo St.John. 1999. Developments in English for Specific Purposes: A Multi-Disciplinary Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Ellis, Gail, and Nayr Ibrahim. 2015. Teaching Children How to Learn. Delta Publishing. Keddie, Jamie. 2014. Bringing Online Video Into the Classroom. Oxford: Oxford University Press. Lewis, Gordon. 2009. Bringing Technology Into the Classroom: A practical, non-technical guide to technology and how to use it in the classroom. Oxford: Oxford University Press. Painter,Lesley, and Alan Maley. 2004. Homework. Oxford: Oxford University Press. Paltridge, Brian. 2014. The Handbook of English for Specific Purposes. New York: John Wiley & Sons Inc. Pinter, Annamaria. 2017. Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press. Randall, Mick, and Barbara Thornton. 2005. Advising and Supporting Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. Wilden, Shaun. 2017. Mobile Learning. Oxford: Oxford University Press.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace dovedností studentů, Seminář
Výstupy z učení
Cílem kurzu je dále rozvinout témata z kurzů DI1NM, DI2NM a DI3NM. Kurz je zaměřen na specifika výuky žáků mladšího školního věku a žáků se specifickými poruchami učení. Pozornost je dále věnována využití ICT technologií ve výuce, využití her, současným trendům ve výuce anglického jazyka a vybraným problémům. Dále také výuce angličtiny pro specifické účely.
Postupná didaktická příprava v předmětech DI1NM až DI4NM vede ke způsobilosti vyučovat anglický jazyk na druhém stupni ZŠ či na školách středních.
Předpoklady
Znalosti a dovednosti z předmětů DI1NM, DI2NM a DI3NM. (Není nutné mít splněny kredity s těchto předmětů.)

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Prezenční studium: - účast na hodině (povoleny maximálně dvě absence. Nutné informovat vyučujícího o plánované absenci předem.) - aktivní účast na hodině (včetně úkolů zadávaných extra). - průběžný projekt: přečíst si vědecký odborný článek umístěný na Moodle týkající se tématů kurzu, a to jednou za dva týdny + napsat shrnutí tohoto článku. Obsah přečteného bude diskutován v rámci semináře. - průběžný projekt: mikrovýstup + zpětná vazba na mikrovýstup jiného studenta/jiné studentky - zápočtový test (v průběhu kurzu a na konci kurzu) Online výuka: - účast na online Google Meet setkání (dvě absence povoleny, e-mailem je nutné informovat vyučujícího předem o plánované neúčasti) - aktivní účast na Google Meet setkáních - plnění úkolů zadaných přes Moodle každou lekci Kombinované studium: Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro denní studenty, ať už v kontaktním, nebo online módu výuky. Literatura a další zdroje (viz Literatura a Obsah, opory) budou pravidelně umisťovány na MOODLE - je třeba sledovat Moodle.
Doporučená literatura
  • Gower, Roger, et al. Teaching Practice Handbook. Oxford: Macmillan, 2005.
  • Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. Harlow, 2015.
  • Scrivener, J. Learning Teaching. London, 2011.
  • Ur, Penny. A Course in Language Teaching.. Cambridge, New York: CUP, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr