Předmět: Didaktika cizích jazyků

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika cizích jazyků
Kód předmětu KAJ/DIBE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
TÝDEN: TÉMA: 1 Lecture: Teaching grammar Tutorial: Teaching grammar 2 Tutorial: Teaching grammar 3. Lecture: Teaching listening + reading Tutorial: Teaching listening + reading 4 Tutorial: Teaching speaking 5 Lecture: Teaching speaking Tutorial: Teaching speaking 6 Tutorial: Teaching speaking 7 Lecture: Teaching writing 8 Tutorial: Teaching writing 9 Lecture: Error correction Tutorial Error correction 10 Tutorial: Error correction 11 Lecture: Test 12 Tutorial: miscellaneous Kombinované studium: 7.3. Teaching listening and reading 27.3. Teaching grammar 25.4. Teaching speaking and writing 29.5. Error correction

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje především na následující oblasti: principy výuky jazykových prostředků, zásady prezentace, procvičování a upevňování učiva v oblasti pravopisu a výslovnosti CJ/AJ, principy, metody a techniky rozvíjení řečových dovedností ve výuce cizímu jazyku s ohledem na komunikaci: poslech, mluvení, čtení, psaní, překlad, porozumění vztahům mezi teorií a praxí prostřednictvím reflexe a analýzy vlastní zkušenosti v roli žáka/studenta CJ.
Studenti získají základy didaktiky angličtiny se zaměřením na plánování hodiny a instrukce.
Předpoklady
Splnění jazykových seminářů PR1 a PR2 s cílovou úrovní B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

Požadavky na absolvování předmětu zůstávají v období zákazu přímé výuky nezměněné. Pravidelná docházka (jedna absence na seminářích je povolena). Aktivní účast na seminářích. Domácí úkoly - především čtení odborné literatury, vypracování podkladů pro semináře, vypracování úkolů v on-line komponentě kurzu. Psaní - studenti odevzdají krátký popis aktivity zaměřené na vybranou jazykovou dovednost (shodnou s aktivitou zadanou v UDBE). Hodnocení: popis aktivity - 30 bodů, jazyk - 10 bodů, náležité fáze aktivity - 10 bodů, aims/objectives - 10 bodů. Tento úkol tvoží 40% z celkového hodnocení. Popis aktivity musí být odevzdán do 26. dubna - 24:00. Pozdější odevzdání nejsou možná. Tento úkol je podmínkou pro získání zápočtu. Písemný test - na konci semestru - tvoří 60% celkového hodnocení. Hodnocení výsledků v kurzu: Rozpětí Známka 100 % - 95 % Výborně (A) 94 % - 89 % Výborně minus (B) 88 % - 82 % Velmi dobře (C) 81 % - 76 % Velmi dobře minus (D) 75 % - 70 % Dobře (E) 69 % - 0 % Neuspěl (F)
Doporučená literatura
 • Celce-Murcia, M. Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston, 1991.
 • Glyn, H.; Moate, J.; Raatikainen, T. Practical Classroom English.. Oxford, 2007.
 • Gower, R., Phillips, D., Walters, S. Teaching Practice Handbook. Heinemann, 1995.
 • Harmer, J. How to Teach English. Longman, 1998.
 • Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. Harlow, 2002.
 • Kelly, G. How to teach pronunciation.. Harlow, 2000.
 • Marks, J., Bowen, T. The Book of Pronunciation.. Delta Publishing, 2012.
 • Scrivener, Jim. Learning Teaching. Macmillan, 2011.
 • Thornbury, S. How to teach grammar. Longman, 1999.
 • Thornbury, S. How to teach vocabulary. Longman, 2002.
 • Ur, P. A Course in English Language Teaching.. Cambridge, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr