Předmět: Fonetika/fonologie 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Fonetika/fonologie 2
Kód předmětu KAJ/FO2BE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Denní i kombinované studium: Studenti navštěvují část Fonetika/fonologie předmětu LI2BE. Je třeba kontaktovat vyučující - N. Karáskovou.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
V tomto kurzu zopakujeme a dále procvičíme 44 fonémů, které byly probírány v kurzu FO1BE v minulém semestru. Budeme se soustředit na výslovnost fonémů, které jsou pro české mluvčí obtížné. Dále se budeme věnovat aspektům výslovnosti spojité řeči, známé po pojmem suprasegmentální fonologie. Toto zahrnuje způsoby jak se mění výslovnost jednotlivých zvuků v kontextu mluvené angličtiny. Budeme se zabývat slovním a větným přízvukem. Studenti se dále seznámí s různými typy intonace jejich funkcemi. Naučí se je správně používat, aby dokázali účinně komunikovat a vyvarovali se běžným společenským a jazykovým nedorozuměním. Zvláštní důraz je kladen na rozdíly ve spojité řeči mezi angličtinou a češtinou a problémy, se kterými se čeští mluvčí setkávají, když se pokouší v angličtině plynně a přirozeně mluvit.
Student pochopí základní vlastnosti spojité řeči. Ty se budou procvičovat, aby si studenti zlepšili svou vlastní výslovnost.
Předpoklady
Splnění předmětu F01B

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška


Doporučená literatura
  • Hewings, Martin. English Pronunciation in Use, Advanced. CUP, 2007.
  • Melen, Dušan. Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Big Ben, 2010.
  • Roach, P. English Phonetics and Phonology: A Practical Course. Cambridge, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr