Předmět: Historie a reálie

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Historie a reálie
Kód předmětu KAJ/HIR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Výuka předmětu v AR 2021/22 bude probíhat ve dvou skupinách, a obsah předmětu v každé ze skupin se bude odvíjet od záměru konkrétního vyučujícího, kterými pro dané období jsou Dr. Klapcsik a Dr. Levente Palatinus. Klapcsik: HIR A: Multiculturalism, Colonization, and Migration in English-Speaking Countries Levente Palatinus: HIR B: Post-Apocalyptic Fiction and Film Dr. Levente Palatinus bude v daném období vyučovat také HIR C: Video Game Culture: Design, Narrative, Media Seznam témat může být v průběhu semestru upraven dle požadavků a potřeb vyučujícího a studentů. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 9 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými historickými a/nebo kulturními tématy anglicky mluvících zemí. Pozornost je věnována především tématům, která nemohou být dostatečně pokryta v povinných předmětech Kultura II: Britská studia a Kultura III: Americká studia.
Lepší orientace v anglofonních kulturách.
Předpoklady
AJ na úrovni B2, splnění předmětu Kultura I: Úvod do kultury a literatury.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta, Test

Všeobecné požadavky na studenta: Aktivní účast na seminářích, čtení materiálů pro práci v seminářích, včasné a úplné plnění úkolů. Předmět má svůj e-learningový kurz, jehož prostřednictvím jsou studentům zprostředkovány studijní materiály (povinné čtení, doplňující informace apod.) Docházka je povinná (v rámci denního studia jsou povoleny dvě neomluvené absence, v kombinovaném studiu jedna). Absence, pokud možno, hlásit předem. Dotazy a připomínky všeobecného a technického druhu ať jsou směřovány do fóra předmětu v e-learningovém kurzu. Zápočet bude udělen na základě splnění požadavků předmětu, při včasném odevzdání úplných úkolů, a po dosažení minimálně 70 % v zápočtovém testu na konci semestru. Pokud není v rámci jednotlivých částí předmětu specifikováno jinak, jsou požadavky a hodnocení studentů kombinované formy studia jsou totožné.
Doporučená literatura
  • Allen, D. and P. Smith. A Cultural Studies Reader: History, Theory, Practice.. Longman, 1995.
  • Munns, J. and G. Rajan. Life and Culture in the English Speaking World.. La Spiga Languages, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr