Předmět: Jazykové dovednosti 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Jazykové dovednosti 1
Kód předmětu KAJ/JD1BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Khodaverdi Neda, Mgr. Ph.D.
 • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
 • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
 • Tymbay Alexey, Mgr. CSc.
 • Čanecký Pavel, Mgr.
 • Míča Slavomír, Mgr. Bc. Ph.D.
Obsah předmětu
Full-time studies: Practical language: Week 1: Introduction to the course. Unit 1. Week 2: Unit 1 Week 3: Unit 1 Week 4: Unit 2 Week 5: Unit 2 Week 6: Unit 3 Week 7: Unit 3 Week 8: Unit 4 Week 9: Unit 4 Week 10: Unit 5 Week 11: Unit 5 Week 12: Unit 5, consolidation Week 13: FINAL TEST 1 Week 14: FINAL TEST 2 (retake) Note: Topic layout may be subject to minor adjustments. Study Skills: Topics covered in Study Skills: The means to improve language and study skills, appropriate methods of work to achieve set study goals, critical reading, effective note taking. This component is taught once in a fortnight in two 45minute lessons. Part-time studies: While the content of the course corresponds to that of full-time studies, the exact topic layout might be subject to adjustment by individual teaching faculty and will be announced in class. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 13 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 13 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 60 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 38 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 47 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je prostřednictvím různých aktivizačních forem výuky zdokonalit jazykovou úroveň studentů. Důraz je kladen na zlepšení plynulosti mluveného projevu, poslechových dovedností, dovedností čtení a na konsolidaci znalostí anglického gramatického systému, který si studenti osvojili na střední škole. Cílem části nazvané Study Skills je pomoci studentům orientovat se ve studiu na pedagogické fakultě tak, aby si uvědomili nezbytnost své vlastní aktivní účasti na vyučovacím procesu. Studenti si osvojí strategie vedoucí ke zlepšení jazykových kompetencí a vhodné metody a techniky řízení a plánování vlastního studia. Program předmětu klade také důraz na rozvoj dovedností kritického čtení, které studentům umožní porozumět, analyzovat, reprodukovat a zhodnotit různé typy textů.
Konsolidovaná znalost jazyka na prahové úrovni B2, autonomnější přístup k učení, schopnost účinné práce s textem.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni alespoň B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Požadavky na studenta: Obě části předmětu vyžadují, aby se student zapsali do odpovídajících kurzů na Moodlu, jejichž protřednictvím jim budou prezentovány informace týkající se kurzu, a současně i daší materiály. Hodnocení v rámci Praktického jazyka bude probíhat na základě úspěšného absolvování alespoň jednoho ze dvou závěrečných písemných testů. K úspěšnému splnění této části předmětu, je třeba v testech získat alespoň 70% bodů. Aby studenti mohli opakovat test, musí v závěrečném testu dosáhnout minimálně 50% bodů. Pokud se na test nedostaví ze závažného důvodu a vyučující je před testem o tomto informován, dostanou studenti další šanci; jinak to ve všech ostatních případech bude považováno za nesplnění definovaných požadavků. Hodnocení v rámci Studijních dovedností bude probíhat na základě aktivní účasti v hodinách, včasném a úplném plnění úkolů, a výsledcích písemného testu. Studentům budou uděleny kredity pouze v případě, že dosáhnou odpovídajícího hodnocení v obou částech předmětu, tzn. při dosažení min. 70% z alespoň jednoho závěrečného testu z Praktického jazyka, a současně při dosažení alespoň 70% z písemného testu v rámci Studijních dovedností. Studentům denního studia jsou povoleny dvě absence v rámci každé části předmětu (plánované absence by, pokud možno, měly být omlouvány předem). Online mode: - Presence in online Google Meet sessions (two absences are allowed- email your teacher in advance if you want to be absent) - Active participation in online Google Meet sessions - Following Moodle session by session
Doporučená literatura
 • Bell, Jan, and Amanda Thomas. Gold First. London: Pearson, 2015.
 • Cortrell, S. Critical Thinking Skills. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
 • Greenall, Simon, and Michael Swan. Effective Reading. Reading Skills for Advanced Students. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
 • Harrison, Richard. Headway Academic Skills. Oxford: Oxford Univerzity Press, 2011.
 • Lewis, Marilyn, and Hayo Reinder. Study Skills for Speakers of English as a Second Language. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
 • McCarthy, Michael, and Felicity O'Dell. English Vocabulary in Use - Upper-intermediate with answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
 • Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2012.
 • Roger, Louis. Reading skills. Peaslake: Delta Publishing, 2011.
 • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.
 • Wallace, Michael. Study Skills in English. Cambridge University Press, 1989.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr