Předmět: Jazykové dovednosti 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Jazykové dovednosti 2
Kód předmětu KAJ/JD2BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
 • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
1. Unit 8: Moving on. Reporting verbs. Vocabulary: collocations and phrasal verbs with work; Listening: multiple matching; Speaking: Collaborative task and discussion. 2. Unit 8: Reported statements, questions and imperatives; Vocabulary: linking words and expressions, concrete and abstract nouns; Listening: Future professions. Speaking: Agreeing and disagreeing. 3. Unit 9: Lucky break? Conditional forms; Vocabulary: collocations: success and failure; Listening: multiple choice; Speaking: Discussion. 4. Unit 9: Third conditional; Vocabulary: collocations with luck; Listening: Luck in sport; Speaking: compensation strategies 5. Unit 10: Virtual friends. Conditionals: alternatives to if, participles; Vocabulary: adjectives with self, easily confused adjectives; Listening: multiple matching; Speaking: collaborative task. 6. Unit 10: Emphasis with what; Vocabulary: compound adjectives: personality; Listening: My closest friend. Speaking: Turn-taking. 7. Unit 11: Living on the edge. Mixed conditionals. Vocabulary: using prefixes to work out meaning, verbs nouns and adjectives; Listening: sentence completion; Speaking: long turn. 8. Unit 11: Hypothetical meaning; Vocabulary: adjectives and verbs with prepositions; phrasal verbs with off; Listening: Risk-taking. Speaking: responding to your partner's photograph. 9. Unit 12: Vocabulary: crime, collocations with catch, follow, reach; Listening: sentence completion; Speaking: discussion. 10. Unit 12: have/get something done; Vocabulary: cybercrime, phrasal verbs with go; Listening: Prison hotels; Speaking: Assessment. 11. Unit 13: Who are you again? Modal verbs. Vocabulary: phrasal verbs with come, expressions with mind. Listening: multiple choice: short extracts; Speaking: Long turn. 12. Unit 13: Reflexive pronouns. Vocabulary: verbs with similar meaning, expressions with time; Speaking: useful phrases for Part 2. 13. Unit 14: Say what you mean. Selected parts, revision. 14. Unit 14: selected parts, revision. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 9 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 9 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 61 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je pokračovat v rozvoji jazykových dovedností (mimo psaní, kterému je věnován zvláštní kurz), rozšíření aktivní i pasivní slovní zásoby a upevnění znalostí anglického gramatického systému tak, aby byli studenti připraveni k úspěšnému složení semestrální zkoušky na plně zvládnuté úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce
AJ na plně zvládnuté úrovni B2.
Předpoklady
Úroveň AJ na prahové úrovni B2.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Účast na cvičeních, domácí příprava, písemný test a ústní test.
Doporučená literatura
 • Bell, Jan, and Amanda Thomas. Gold First. London: Pearson, 2015.
 • Dušková, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia/Praha, 2012.
 • McCarthy, Michael, and Felicity O'Dell. English Vocabulary in Use - Upper-intermediate with answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
 • Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2012.
 • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr