Předmět: Jazykové dovednosti 3

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Jazykové dovednosti 3
Kód předmětu KAJ/JD3BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
 • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
 • Čanecký Pavel, Mgr.
Obsah předmětu
KAJ PF TU v Liberci, 2. ročník, WS 2022/2023 (studijní obor anglický jazyk) JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI 3 (JD3BE - povinný), sylabus JD3BE Statut: A 3 credits Form of course completion: CREDIT Type of completion: COMBINED Instructor: Mgr. Pavel Čanecký Consultation: You can contact me via email. Consultations in my office can be arranged too. Email: pavel.canecky@tul.cz Phone: +420-48-535 4256 Office no.: P building, 4th floor, office 4007 My faculty profile: https://kaj.fp.tul.cz/staff/userprofile/canecky Aim: Welcome to JD3BE, the first of a three-semester course which will gradually take you from level B2 to level C1. In this course we aim to cover units 1 to 5 of the course book Complete Advanced. JD3BE through JD5BE are rather practical courses. The primary goal is to provide and equip students with solid foundations in terms of adequate grammar knowledge, vocabulary and receptive skills (listening) aiming at the Final Practical Language Exam (FPLE). The FPLE will be taken at the end of JD5BE in the final year of your undergraduate studies of English Week 1 Unit 1: Introduction to the course Week 2 Verb forms to talk about the past, collocations with give and make Week 3 Expressing purpose, reason and result, collocations with make, get and do Week 4 Unit 2: No, none, not Week 5 The passive, countable and uncountable nouns Week 6 Expressing possibility, probability and certainty, dependent prepositions, adjective noun collocations Week 7 Unit 3: Verbs followed by to + infinitive or the -ing form Week 8 Idiomatic language, adjective-noun collocations Week 9 Avoiding repetition Week 10 Unit 4: Relative clauses Week 11 Participle clauses, complex prepositions Week 12 Reported speech, 'talking' verbs Week 13 Time clauses Week 14 Expressing ability, possibility and obligation Exam period: Final Progress Test

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 9 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 61 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento předmět je první ze tří semestrů kurzu praktického anglického jazyka, jehož cílem je zlepšení jazykové kompetence studentů z úrovně B2 na úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Zařazované aktivity a materiály přispívají k rozvoji jazykové produkce, tak aby byla dostatečně plynulá a správná. Pozornost je dále věnována rozšíření aktivní a pasivní slovní zásoby a procvičování dovednosti volby vhodné lexikální jednotky i gramatické struktury. Cílem aktivit zaměřených na zlepšení dovednosti poslechu je pomoci studentům porozumět mluvenému slovu pronesenému běžnou rychlostí a v různých variantách výslovnosti angličtiny.
Studenti by měli být schopni rozumět standardnímu psanému a ústnímu projevu v obeznámených i neobeznámených tématech, se kterým se běžně setkají v osobním, sociálním, akademickém nebo pracovním životě. Budou si rozvíjet širokou slovní zásobu a plynulost v řeči v složitějších abstraktních tématech.
Předpoklady
Znalost AJ na prahové úrovni B2

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Test

Form of Teaching: ON-SITE SESSIONS (In case of the university shutdown, all teaching will be ONLINE in the form of live stream classes (via Google Meet) in combination with self-study in the e-learning course. Forms of communication: email, E-learning course forum, individual or group (online) consultations Assessment: The credit will be awarded to students who have enrolled in the corresponding JD3BE e-learning course viewed and studied regularly the material provided in the e-learning course actively participated in the course throughout the entire semester achieved at least 70 % on the Final Progress Test (only 1 attempt!) o Students can gain extra points towards the Final Progress Test by completing online Unit Tests and achieving at least 70 % on each of them (+3pts) Completing voluntary class assignments (+3 pts) Attending at least 11 out of 13 classes (+4 pts)
Doporučená literatura
 • Brook-Hart, Guy, and Simon Haines. Complete Advanced Student's Book with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
 • Hewings, Martin, and Simon Haines. Grammar and Vocabulary For Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
 • McCarthy, Michael, and Felicity O'Dell. English Vocabulary in Use (Upper Intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
 • Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2012.
 • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.
 • Ward, Leslie, and Geraldine Woods. English Grammar for Dummies. Chichester: Wiley and Sons, 2007.
 • Williams, Phil. The English Tenses. Brighton: Rumian Publishing, 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr