Předmět: Jazykové dovednosti 3

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Jazykové dovednosti 3
Kód předmětu KAJ/JD3BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
 • Karásková Nicola, M.A.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Week 1 Unit 1: Introduction to the course Week 2 Verb forms to talk about the past, collocations with give and make Week 3 Expressing purpose, reason and result, collocations with make, get and do Week 4 Unit 2: No, none, not Week 5 The passive, countable and uncountable nouns Week 6 Expressing possibility, probability and certainty, dependent prepositions, adjective noun collocations Week 7 Unit 3: Verbs followed by to + infinitive or the -ing form Week 8 Idiomatic language, adjective-noun collocations Week 9 Avoiding repetition Week 10 Unit 4: Relative clauses Week 11 Participle clauses, complex prepositions Week 12 Reported speech, 'talking' verbs Week 13 Time clauses Week 14 Expressing ability, possibility and obligation Exam period: Final Progress Test

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 9 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 61 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento předmět je první ze tří semestrů kurzu praktického anglického jazyka, jehož cílem je zlepšení jazykové kompetence studentů z úrovně B2 na úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Zařazované aktivity a materiály přispívají k rozvoji jazykové produkce, tak aby byla dostatečně plynulá a správná. Pozornost je dále věnována rozšíření aktivní a pasivní slovní zásoby a procvičování dovednosti volby vhodné lexikální jednotky i gramatické struktury. Cílem aktivit zaměřených na zlepšení dovednosti poslechu je pomoci studentům porozumět mluvenému slovu pronesenému běžnou rychlostí a v různých variantách výslovnosti angličtiny.
Studenti by měli být schopni rozumět standardnímu psanému a ústnímu projevu v obeznámených i neobeznámených tématech, se kterým se běžně setkají v osobním, sociálním, akademickém nebo pracovním životě. Budou si rozvíjet širokou slovní zásobu a plynulost v řeči v složitějších abstraktních tématech.
Předpoklady
Znalost AJ na prahové úrovni B2

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Test

The credit will be awarded to students who have - enrolled in the corresponding JD3BE E-learning course - viewed and studied regularly the material provided in the E-learning course - actively participated in the course throughout the entire semester - achieved at least 75 % in the course Component parts: 1. Attendance (Weight: 10 %) 2. Unit Tests (Weight: 10 %) 3. Class assignments (Weight 10 %) 4. Final Progress Test (Weight: 70 %) Form of Teaching: ON-SITE SESSIONS
Doporučená literatura
 • Brook-Hart, Guy, and Simon Haines. Complete Advanced Student's Book with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
 • Hewings, Martin, and Simon Haines. Grammar and Vocabulary For Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
 • McCarthy, Michael, and Felicity O'Dell. English Vocabulary in Use (Upper Intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
 • Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2012.
 • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.
 • Ward, Leslie, and Geraldine Woods. English Grammar for Dummies. Chichester: Wiley and Sons, 2007.
 • Williams, Phil. The English Tenses. Brighton: Rumian Publishing, 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr