Předmět: Jazykový seminář

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Jazykový seminář
Kód předmětu KAJ/JSMP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah je přizpůsoben konkrétním aktuálním potřebám studentů. V jednotlivých kontaktních i on-line hodinách bude zaměřen na tyto jazykové jevy: articles, gerund/infinitive, the passive, conditionals, word formation, tenses in context

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení
  • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Náplň předmětu je zaměřena na upevnění a prohloubení znalostí fonologického a gramatického systému anglického jazyka na úrovni B2. Cílem předmětu je upevňovat jevy probírané v předmětu Cizí jazyk se zaměřením na problematiku výslovnosti a gramatických jevů častých u českých mluvčích. Předmět napomáhá studentům řešit individuální problémy v daných oblastech. Cílem předmětu je zlepšení správnosti jazykového projevu studentů a také objasnění a uvědomění si problematických jazykových jevů z pedagogického hlediska.
Přispívá k dosažení znalosti anglického jazyka na úrovni B2.
Předpoklady
Znalosti AJ na úrovni B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Test

Pravidelná docházka v kontaktních hodinách, vypracování on-line úkolů. K získání zápočtu musí studenti: - nastudovat vybrané jazykové jevy - vypracovat všechny testy k jednotlivým oblastem gramatiky - získat minimum 65% v testech - získat minimálně 70% v zápočtovém testu Požadavky na absolvování předmětu zůstávají v období zákazu přímé výuky nezměněné.
Doporučená literatura
  • Alexander, L.G. Longman English Grammar. Longman, 1988.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1999.
  • Swan, M. Practical English Usage.. Oxford, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr