Předmět: Kultura I: Úvod do kultury a literatury

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Kultura I: Úvod do kultury a literatury
Kód předmětu KAJ/KU1BE
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Klapcsik Sándor, Ph.D.
 • Palatinus Dávid Levente, Ph.D.
 • Dumchak Iryna, doc. CSc.
Obsah předmětu
LECTURES Understanding Culture (as ideology, as industry, as space) (Benjamin, Geertz, Jameson, Raymond Williams) Theories of Literature and Culture: a historical overview 1 (Hermeneutics, Structuralism) (Frye, Ricoeur, Saussure, Barthes) Theories of Literature and Culture: a historical overview 2 (Society and Power) (Foucault, Jameson) Theories of Literature and Culture: a historical overview 3 (Psychoanalysis) (Freud, Lacan, Kristeva, Mulvey) Theories of Literature and Culture: a historical overview 4 (PoMo) (Jameson, Hutcheon) Theories of Literature and Culture: a historical overview 5 (Post-Structuralism and Deconstruction) (de Man, Derrida, Genette) Theories of Literature and Culture: a historical overview 6 (Gender, Race, Postcolonialism) (Butler, Bhabha, Hall) Culture and Media 1 (Anthropocene, Posthuman, Animal) (Krutzen and Schwagerl, Harraway, Hayles, Braidotti, Mills, Colebrook), Culture and Media 2 (The Emergence of Visual Media) (Mitchell, Mittell, Akass) Culture and Media 3 (Technology, Media and Convergence) (McLuhan, Jenkins) Culture and Media 4 (The Digital Turn) (Uricchio, Kurzweil, Manovich) Culture, Cultural Styudies and Cultural Industries in a time of Pandemic Conclusions and Summary Exam SEMINARS will serve as supplementary sessions to the Lectures. Students will be introduced to topics and areas such as the relationship of popular and high culture, a historical overview of specific theories of literature and culture (from formalist theories, to structuralism, the basics of narratology, psychoanalysis, postcolonial theories, feminist theories and gender studies, intertextuality and adaptation, theories of the Postmodern including deconstruction, Anthropocene studies, and the impacts of visual and digital media). The seminars will be based on presentations and discussions. Specific topics and reading lists will be distrubited at the beginning of the semester.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům nezbytné teoretické zázemí pro analýzu literárních textů a kulturních artefaktů. Během semestru se studenti seznámí se základními aspekty literárních děl a naučí se obecně identifikovat umělecká díla. Studenti budou zároveň uvedeni do studia žánrů a do nejdůležitějších kritických a teoretických směrů 20. století a počátku 21. století. Na konci kurzu budou studenti schopni identifikovat problémy moci a identity (např. sexuální a etické), a také si uvědomí sociální kvalitu hodnot a skupin. Kurz je rovněž připraví pro další studium v oblasti literární a kulturní analýzy a pomůže jim uvědomit si zakořeněnost stereotypů myšlení a předsudků. Tímto způsobem kurz studenty upozorňuje na rizika zaujatosti a snaží se je vést k otevřenosti, která je nutná k tomu, aby se z nich stali vnímavější učitelé, přístupni názorům jiných. Aims: The aim of this course is to provide students with the necessary theoretical background for the analysis of literary texts and cultural artifacts. Throughout the semester, they familiarize themselves with basic features of literary works of art and learn to identify works of art in general. They are also introduced to the study of genres and to the most important critical and theoretical schools of the 20th and early 21st centuries. At the same time, by making them able to identify problems of power and identity (e.g. sexual and ethnic), and to realize the socially constructed nature of values and categories, the course both prepares the ground for further studies in the field of literary and cultural analysis, and helps in building an awareness of how value judgments and stereotypes operate, thereby also providing a way to achieve a more self-conscious and less biased attitude necessary for becoming an open-minded teacher.
Teoretické zázemí a praktické dovednosti pro analýzu literárních textů a kulturních artefaktů.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni B2

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Method of teaching: LECTURES (Palatinus): Pre-recorded lectures, with possibility for consultations online on a bi-weekly basis (see timetable - details will follow soon) WE'LL BE USING G Suite (Google Classroom; Google Meet) for this purpose, PLEASE SIGN UP ON THIS PLATFORM classroom.google.com (use your LIANE credentials to log in), then click on the little "+" icon in the upper right corner to join a new class > use this code: CLASS CODE: q6isjp6 Alternatively, click on this link to join: https://classroom.google.com/c/NTI3MzYzNzYzNDM3?cjc=q6isjp6 (you need to sign into google with your LIANE credentials, otherwise the link may not work) SEMINAR (Klapcsik): weekly seminars The seminars require mandatory presence: for full time students, 2 absences are allowed; for "combined study" students, 1 absence is allowed. ASSESSMENT / COURSE REQUIREMENTS FOR THE LECTURE ("zápočet"): 1 Written end-term exam covering the lecture material 2 Oral exam: in case the student wishes to improve the result on the basis of the written end-term exam. ASSESSMENT / COURSE REQUIREMENTS FOR THE SEMINAR SECTION (grade): 1 In-class presentation (30%). A 15 minute in-class presentation based on one of the assigned texts is required for each student. 2 Written mid-term test (30%). This covers Topics 1 - 5 of the seminar material (readings, PPTs + handouts) plus three assigned films: Blade Runner (1982; dir. Ridley Scott); Bride and Prejudice (2004; dir. Gurinder Chadha) and The Matrix (1999; dir. the Wachowskis) 3 Written end-term test covering the full seminar material (readings, PPTs + handouts). (40%) Set readings: For a detailed list of set readings, please see the Google Classroom (for the Lecture) and the respective 'Reading Lists' for your seminar.
Doporučená literatura
 • Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. 2003.
 • Bauman, Zygmunt. Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press, 1998.
 • De Man, Paul. Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. London: Routledge, 2013.
 • Derrida, Jacques and Gayatri Chakravorty Spivak. Of Grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016.
 • Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2015.
 • Fludernik, Monika. An Introduction to Narratology. London: Routledge, 2009.
 • Giles, Judy and Tim Middleton. Studying Culture. A Practical Introduction. Oxford: Blackwell, 2010.
 • Hall, Stuart, and Paul Du Gay. Questions of Cultural Identity. London: SAGE Publications, 2012.
 • Hawkes, Terence. Structuralism and Semiotics. New York: Routledge, 2005.
 • Jameson, Fredric. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1991.
 • Klages, M. Literary Theory. A Guide for the Perplexed. London: Continuum, 2006.
 • McHale, Brian. Constructing Postmodernism. London: Routledge, 2006.
 • Montgomery, Martin, et al. Ways of Reading: Advanced Reading Skills for Students of English Literature.. London: Routledge, 2013.
 • Silverman, Kaja. The Subject of Semiotics. New York: Oxford University Press, 1994.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr