Předmět: Kultura 3: Americká studia

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Kultura 3: Americká studia
Kód předmětu KAJ/KU3BE
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Světlíková Anna, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přehled témat rozebíraných v přednáškách a seminářích - tento přehled je informativní, pořadí a časová dotace pro jednotlivá témata závisí na konkrétním pedagogovi zajišťujícím výuku a na potřebách studentů. Témata rozebíraná v rámci přednášek: Defining American Studies: History, Schools in the US and Europe, Main Figures. The First Americans - the Native American Nations. Colonial America and the Route to Independence. Native American Resistance (Geronimo, Sitting Bull, Tecumseh). The First American Presidents and their politics (the Monroe Doctrine, etc.). American Slavery and the Civil War. The South after the Civil War (e.g. the Reconstruction, the Jim Crow legislation). The Industrial Revolution; Immigration; The Progressive Age. The US in World War I. The Roaring Twenties, the Prohibition and the Great Depression. The US in World War II. The 1950s and the Cold War. The 1960s and 1970s and the Civil Rights Movements. The End of the Cold War and American Society in the New Millenium. Témata rozebíraná v rámci seminářů: American Myths and Symbols. Early American Texts, Puritanism. Colonial and Revolutionary Literature. Transcendentalism. American Romanticism. American Realism. Turn of the century, transition between Realism and Modernism. American Modernism. The Harlem Renaissance. Beat Literature. The Novel of the 1960s and 1970s. Contemporary American Literature (e.g. literature of immigration, minority literatures). Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 17 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Kurz nabízí úvod do historie a kultury Spojených států. Podává ucelený přehled amerických dějin a zaměřuje se na některé klíčové okamžiky, které rozebírá v jejich politických, náboženských, ekonomických a intelektuálních souvislostech. Hlavní důraz je kladen na pochopení významu dominantních historických událostí, jež zformovaly americkou společnost do podoby, kterou známe dnes. Předmět také nabízí přehled reprezentativních literárních i neliterárních textů, jež pohled na vybraná období dotvářejí.
Základní přehled historie, kultury a literatury USA.
Předpoklady
Aj na úrovni B2, splněný předmět Kultura I: Úvod do kultury a literatury.
KAJ/KU1BE

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutný zápis do kurzu na elearning.tul.cz. Přednášky: https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11550 Semináře Dr. Světlíková: denní studium: https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11673 https://classroom.google.com/c/NTI4MDg5NTIzMTkw?cjc=nxicxdz KS: https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11674 https://classroom.google.com/c/NDg5OTc0NTUzNzYw?cjc=36roln7 Dr. Klapcsik: https://elearning.tul.cz/course/view.php?id=11675 Přednášky: účast není povinná (obeznámení se s obsahem přednášek a doplňkovými materiály je zodpovědnost studentů), 2 písemné testy (první v půli a druhý na konci semestru; pro obdržení zápočtu nutnost dosažení 70 % a více, a pouze tehdy bude studentům povolena registrace na zkouškovém termínu). Semináře: aktivní účast na cvičeních (2 povolené absence v rámci denního studia, 1 povolená absence v rámci kombinované formy studia), včasné a úplné plnění úkolů (ty mohou mít různou formu, četnost a rozsah - podrobnosti budou specifikované vyučující/m), ústní prezentace a závěrečná ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • Brinkley, Alan. The Unfinished Nation, a Concise History of the American People. New York: Overture, 2015.
  • Campbell, Neil and Alasdair Kean. American Cultural Studies. An Introduction. New York: Routledge, 2016.
  • Gray, Richard. A History of American Literature. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.
  • Lauter, Paul et al. eds. The Heath Anthology of American Literature. Vols. A-E. Belmont: Wadsworth, 2013.
  • Panchyk, Richard. Keys to American History. Understanding Our Most Important Historic Documents. Chicago: Chicago Review Press, 2009.
  • Williams, William Carlos. In the American Grain. New York: New Directions, 2009.
  • Woodward, C. Vann. The Comparative Approach to American History. New York: Oxford University Press, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr